specialisten in strategisch stakeholder onderzoek

Een integratieve visie op stakeholderonderzoek

De meeste grote organisaties doen tegenwoordig eerder te veel dan te weinig onderzoek en zien hierdoor vaak door de bomen het bos niet meer. HR bevraagt de medewerkers, Marketing onderzoekt de klanten, de Reputatieverantwoordelijke houdt vinger aan de pols bij het brede publiek, Webcare peilt de stemming op de social media, Mediarelaties bewaakt de perscontacten, Investor relations volgt de investeerders/beleggers/analisten en Public affairs onderhoudt de contacten met de overheid, politiek, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties. Dat levert jaarlijks talloze rapportages op. Maar omdat de dataverzameling meestal op verschillende afdelingen plaatsvindt en de kwaliteit, methodiek en vraagstelling sterk uiteenloopt, verschaft dit het management meestal geen helder overzicht waarmee ze de verwachtingen van alle relevante stakeholders zorgvuldig kunnen monitoren, bewaken en borgen. Hierdoor zijn zij niet in control over hun reputatierisico’s en kunnen ze ook niet helder in hun (maatschappelijke) jaarverslagen over (verbeteringen in) hun stakeholderrelaties rapporteren. Door deze fragmentatie worden de onderzoeksbudgetten ook niet altijd efficiënt en effectief ingezet. Zeker in een tijd waarin accountability centraal staat, is dit onwenselijk. 

Wij pleiten niet voor meer, maar voor slimmer onderzoek. 

Als ‘onderzoeksfanaten’ doen we niets liever dan al uw (potentiële) klanten, medewerkers, persrelaties, investeerders/beleggers, leveranciers, maatschappelijke organisaties, overheden, toezichthouders en andere in- en externe stakeholders te bevragen. Maar vanuit de overtuiging dat onze opdrachtgevers het meest gebaat zijn bij overzicht, integratie, context en duiding doen we geen onderzoek om het onderzoek, maar zoeken we in de eerste en laatste plaats een passende oplossing voor uw vraagstuk. 

Wij zijn geen dataverzamelaars, maar probleemoplossers.

Zo bespreken we bij elke aanvraag of aanvullend onderzoek daadwerkelijk de beste oplossing voor het betreffende vraagstuk is of dat we kunnen volstaan met een slimme analyse van bestaande onderzoeksuitkomsten. We richten onze onderzoeken ook altijd zo in dat ze optimaal aansluiten bij lopende onderzoeken, zodat de uitkomsten vergeleken kunnen worden en er meer overzicht ontstaat. Bijvoorbeeld door items/vraagpunten/stellingen/drivers uit andere onderzoeken in onze vragenlijsten mee te nemen of onze items/vraagpunten/stellingen/drivers in lopende onderzoeken te integreren. Of door beknopte overzichtsrapportages op te stellen waarin ook de uitkomsten van andere bureaus worden opgenomen. Met onze integratieve aanpak biedt StakeholdersLab u niet alleen stakeholderonderzoek met impact, maar dragen we tevens bij aan de integratie van uw gehele onderzoeksfunctie en aan een effectievere en efficiëntere inzet van uw onderzoeksbudget. 

Wij integreren onze onderzoeken met lopende onderzoeken, zodat u meer overzicht krijgt over al uw stakeholderrelaties.

Full-service gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek

Omdat we op dit vlak de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden, zijn de meeste onderzoeken die wij uitvoeren kwalitatief van aard. Om diepgaand inzicht te verkrijgen in de belevingswereld, opvattingen, percepties en verwachtingen van de stakeholders en te achterhalen hoe de stakeholderrelaties en reputatie concreet en aantoonbaar verbeterd kunnen worden, is kwalitatief onderzoek (telefonische of face-to-face diepte-interviews op de werkplek) de meest geschikte methode. Daar ligt dan ook onze expertise.

Maar StakeholdersLab is breed inzetbaar (full-service). We zijn niet alleen goede interviewers, maar ook gepokt en gemazeld in de statistische methoden en technieken (bijvoorbeeld regressie-analyse, factor-analyse, NPS en segmentatie). Als we op basis van deskresearch/aanvullend kwalitatief onderzoek de belangrijkste drivers/kritiekpunten/issues/KPI’s voor de betreffende stakeholders hebben vastgesteld, kunnen we deze desgewenst met onze partnerbureaus ook bij grotere groepen monitoren en op statistische representativiteit toetsen. 

Meten is pas weten als u de belevingswereld die erachter schuilgaat kent.

Bij ons zijn ook uw high-profile stakeholders in goede handen

Ondanks de wildgroei aan onderzoek worden de opvattingen, percepties en waardering van high-profile stakeholders, zoals investeerders/beleggers, journalisten, opinieleiders (bijvoorbeeld bloggers), grootzakelijke klanten, vakbondsbestuurders, politici, toezichthouders, belangenbehartigers, actievoerders en leveranciers zelden structureel in kaart gebracht. Begrijpelijk, want deze stakeholders zijn te belangrijk voor de standaardaanpak van telefonisch of online-onderzoek. Zij blijken vaak niet bereid tot een telefonisch interview met een anonieme werkstudent van een callcenter. Maar dit is ook een gemiste kans. Deze stakeholders drukken niet alleen een stempel op de beeldvorming en reputatie, maar zijn ook van onschatbare waarde, omdat ze met hun brede scope, strategische visie en uitgebreide kennis en ervaring uw organisatie echt verder kunnen helpen. Omdat wij de afgelopen jaren letterlijk duizenden high-profile stakeholders mochten bevragen, zijn we goede gesprekspartners met wie ze op hun niveau van gedachten kunnen wisselen. Ze voelen zich meestal vereerd als ze worden uitgenodigd voor een expertinterview op hun werkplek. Dit bevestigt hoe belangrijk ze voor onze opdrachtgevers zijn. StakeholdersLab geeft ook uw high-profile stakeholders de aandacht die ze verdienen en ontsluit voor u de onuitputtelijke bron van innovatie en vernieuwing die stakeholders heet. 

Wij geven uw high-profile stakeholders de VIP-behandeling die ze verdienen.

Uw strategische partner voor stakeholder intelligence

Hebt u behoefte aan ‘buitenspiegels’ om te ontdekken wat er onder uw stakeholders leeft en hoe u deze inzichten kunt inzetten bij het behalen van uw strategische doelstellingen?

Wij zijn de buitenspiegels waarmee u voeling houdt bij de stakeholders die de reputatie en het succes van uw organisatie bepalen.

 • Wilt u weten hoe uw stakeholders naar uw organisatie en strategische koers kijken?
 • Wilt u de reputatie van uw organisatie bij alle relevante stakeholders monitoren en verbeteren?
 • Wilt u de impact van een mediaschandaal inschatten en minimaliseren?
 • Hebt u behoefte aan steun en/of input van uw stakeholders voor uw (her-)positionering?
 • Wilt u een informatievoorsprong om uw lobby succesvoller te maken?
 • Zoekt u betrouwbare waarderingscijfers van uw stakeholders voor uw maatschappelijk jaarverslag?
 • Of wilt u weten hoe u uw stakeholderdialogen relevant en levend houdt?

Voor al deze vraagstukken heeft StakeholdersLab een oplossing.

Wilt u weten wat voor vlees u in de kuip hebt? Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek. We houden van sparren, kunnen goed luisteren, nemen geen blad voor de mond en helpen u met een frisse blik uw probleemdefinitie scherp te krijgen. 

En als we geen passende aanpak voor uw vraagstuk hebben, ontwikkelen we op basis van cocreatie met een onorthodoxe combinatie van beproefde methoden en technieken nieuwe maatwerktools waarmee u meer grip krijgt op uw stakeholderrelaties en -reputatie.

read more

missie en visie

Waar wij elke ochtend ons bed voor uitkomen

Wat ons ten diepste motiveert is de overtuiging dat organisaties in deze transparantiesamenleving pas kunnen excelleren als ze hun stakeholders niet tegenwerken, maar vóór zich laten ‘werken’. Stakeholders vormen niet alleen de belangrijkste reputatiedriver, maar ook een onuitputtelijke bron van innovatie en vernieuwing waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. 

Voor ons is stakeholdermanagement geen CSR-corvee, maar de motor van financieel en reputationeel succes. 

De meest inspirerende ontwikkelingen waar toonaangevende multinationals momenteel mee experimenteren, zoals ‘Open innovation’ , ‘Purpose branding’ en ‘Creating shared value’ hebben gemeenschappelijk dat organisaties zich niet langer tegenover hun stakeholders opstellen, maar een proactieve, constructieve en bovenal interactieve dialoog met hen aangaan om de sweet spots te vinden waar de stakeholder- en organisatiebelangen convergeren. Niet uit liefdadigheid, maar om er ook zelf ook beter van te worden. Samenwerking en co-creatie met stakeholders maakt bedrijven winstgevender en verschaft hen tevens een ijzersterke publieksreputatie. Het redde LEGO zelfs van het faillissement en maakte de Deense speelgoedfabrikant tot een mondiale reputatiekampioen. CSR 3.0. Daar worden wij bijzonder enthousiast van. Daarom willen we niets liever dan de ogen, oren en maatschappelijke voelsprieten van onze opdrachtgevers zijn, zodat zij zich met state-of-the-art stakeholdermanagement blijvend van hun concurrenten onderscheiden.

Wij verkopen geen onderzoek, maar handelingsperspectief

Veel onderzoeksrapporten eindigen onderin een bureaula omdat ze te beschrijvend of te abstract zijn, zodat de opdrachtgever niet weet wat hij ermee kan of moet. Vanuit de overtuiging dat onderzoeksbureaus meer toegevoegde waarde kunnen en moeten leveren, willen wij ons juist met onze strategische advisering (research-based consultancy) onderscheiden. Door ons vooraf grondig te verdiepen in de sectorale positie, (communicatie-)doelstellingen en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en de onderzoeksuitkomsten tussentijds met hen te bespreken, zijn we in staat de conclusies en aanbevelingen in onze maatwerkrapportages te voorzien van context, duiding en prioritering. Hierdoor zijn onze adviezen altijd relevant en betekenisvol en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van de rapportage mee aan de slag.  

Missie:

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeksbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden en -technieken, diepgaande analyses en toepasbare adviezen op operationeel en strategisch niveau te helpen de satisfactie, het engagement en het alignment van hun stakeholders aantoonbaar te verhogen.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in stakeholdermanagement. Voordat stakeholders als succesfactor worden gezien en behandeld, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in het publieke debat en werken we aan een handboek voor stakeholdermanagement dat eind 2016 verschijnt (‘StakeholderExcellence, koester uw stakeholders, dan verbetert uw reputatie vanzelf’).

Visie:

Wij willen bevorderen dat elk groot bedrijf en (semi-)publieke organisatie van stakeholdermanagement een speerpunt maakt, dat hun bestuurders hierop worden afgerekend en dat er holistische onderzoeksinstrumenten op de markt komen om de satisfactie en beeldvorming bij alle relevante stakeholders betrouwbaar en valide te monitoren en te verbeteren.

read more

specialisme

De nadruk op high-profile stakeholders

We hebben de afgelopen twintig jaar ruime ervaring opgedaan met het interviewen van alle 15 stakeholdergroepen uit de onderstaande Basale Stakeholder Map. Maar de nadruk lag daarbij op de high-profile stakeholders (koepels, politiek, autoriteiten, maatschappelijke organisaties, vakbonden, analisten, journalisten, zakelijke klanten en leveranciers).

Basale Stakeholder Map 1.0

 

StakeholdersLab heeft zich gespecialiseerd in financiële en zakelijke dienstverlening, met name binnen de sectoren:

 • Telecom
 • Energie
 • Banken en verzekeraars
 • Pensioenfondsen en -uitvoerders
 • Accountancy & consultancy
 • Zakelijk vastgoed
 • Brancheverenigingen
 • Customer media

Specialisten die zich snel in kunnen werken

We beschikken over veel kennis met bovenstaande branches, maar misschien nog wel belangrijker is dat we ons snel vertrouwd kunnen maken met het jargon, de gevoeligheden en de individuele uitdagingen van klanten uit alle sectoren. De organisaties waar we in het verleden voor hebben gewerkt en/of nog steeds voor werken, zijn dan ook zeer divers: ABN Amro, Rabobank, ING, SNS Bank, Triodos Bank, NIBC, Zwitserleven, ASR, VIVAT, Achmea, Aegon, NN Group, PostNL, T-Mobile, Nuon, ABP, APG, PGGM, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, MN, Pensioenfederatie, MediaPartners, McKinsey, PwC, KPMG, NS, Doxis, McDonald’s en Consumentenbond.

read more