marktonderzoek en -advies

De empathiecoach die uw stakeholders in ambassadeurs helpt veranderen

Vanuit onze holistische visie op stakeholderverwachtingsmanagement onderzoekt StakeholdersLab alle primaire en secundaire stakeholders en adviseren we onze opdrachtgevers hoe ze met al deze belanghebbenden wederzijds-lonende relaties kunnen opbouwen, zodat ze de strategische koers van hun organisatie niet (langer) tegenwerken maar juist actief gaan steunen. In het onderstaande overzicht zijn de 15 belangrijkste stakeholdergroepen opgenomen, maar ons onderzoek en advies richt zich ook op andere stakeholdergroepen.

 

Wij bieden bovenal handelingsperspectief

Voor ons is marktonderzoek geen doel op zich, maar een middel om organisaties evidence-based en met aantoonbaar succes te kunnen adviseren bij het verbeteren van de relaties met al hun in- en externe stakeholders, zodat ze de realisering van hun purpose dichterbij brengen en gaan excelleren in datgene waartoe ze op aarde is. 

Wij meten uw reputatie en de waardering van uw stakeholders niet alleen, maar helpen die ook verbeteren

Wij halen de onderste steen boven, laten zien waar de grootste kansen liggen, wat de belangrijkste obstakels zijn en welke stappen u concreet kunt zetten om de hoofden en harten van de kernstakeholders voor uw organisatie te winnen. Dan gaan ze u niet (langer) tegenwerken, maar juist vóór u ‘werken’ aan de realisering van uw strategische doelstellingen.

Harde cijfers + diepgaande inzichten = praktische adviezen die werken

Bij onze onderzoeken gebruiken we een unieke en beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve technieken. We vragen de stakeholders voorafgaand aan het interview meestal een beknopte online-vragenlijst in te vullen en hun antwoorden tijdens het gesprek toe te lichten.

Cijfers met diepgang en evidence-based advies

Hierdoor leveren onze onderzoeken niet alleen betrouwbare en valide cijfers op maar ook diepgaande inzichten in de belevingswereld die erachter schuilgaat. Dit is het beste van twee werelden. Waar de cijfers de verschillen tussen de stakeholdergroepen en de ontwikkelingen in de tijd zichtbaar maken, bieden de inzichten in de achterliggende belevingswereld het meeste handelingsperspectief. Hier vinden we de ‘knoppen’ waar u aan kunt draaien om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen en uw doelen te bereiken.

Onze advisering is altijd evidence-based, dat wil zeggen: gebaseerd op eigen en/of wetenschappelijk onderzoek, praktijkcases en de ervaringen van onze klanten. Alleen met een stevige onderbouwing vanuit de theorie en de praktijk van corporate communicatie en stakeholdermanagement kunnen we voor onze opdrachtgevers het verschil maken en hen helpen excelleren.

Bij ons krijgen uw stakeholders een VIP-behandeling

U weet als geen ander hoe belangrijk uw stakeholders voor uw organisatie zijn en vraagt zich af of we over de voldoende gekwalificeerde interviewers beschikt op met de juiste tone-of-voice en voldoende kennis van zaken op niveau met hen te spreken? In dat geval kunnen wij u geruststellen.

Meer dan 50 jaar ervaring met research-based consultancy

Wij hebben gezamenlijk al meer dan 50 jaar ervaring en realiseren ons als geen ander dat wij het visitekaartje van onze opdrachtgevers zijn en dat de kwaliteit van onze aanpak en interviews op hun organisatie afstraalt. Omdat wij de afgelopen jaren letterlijk duizenden high-profile stakeholders mochten bevragen, van alle markten thuis zijn en gewend zijn ons snel op nieuwe terreinen in te werken, zijn we goede gesprekspartners met wie uw stakeholders op hun niveau van gedachten kunnen wisselen. Omdat we hen de VIP-behandeling geven die ze verdienen, hebben ook onze interviews een positief effect op de relatie met en beeldvorming bij al uw stakeholders.

Senioren voor juniorprijzen

U bent vast niet aan het shoppen voor de laagste prijs, maar omdat u waarschijnlijk wél op de centen moet letten, is het goed om te weten dat u bij StakeholdersLab voor dezelfde kwaliteit aanzienlijk goedkoper uit bent dan bij de grote marktonderzoeks- en adviesbureaus.

Tot wel 50% lagere kosten

Terwijl dat bij grote concurrenten vaak precies omgekeerd is, worden al onze onderzoeken door senior-onderzoekers uitgevoerd, maar rekenen we hiervoor juniorprijzen. De kosten per expertinterview op de werkplek of via de telefoon liggen bij ons vaak wel 50% lager dan bij de grote onderzoeksbureaus. En bij onze adviestrajecten is het verschil ten opzichte van de grote consultants bij een vergelijkbare of nog betere kwaliteit zelfs nog groter.

Laat ons uw ogen, oren en stakeholderfluisteraar zijn

Hebt u ook behoefte aan betrouwbare ‘binnen- en buitenspiegels’ om te ontdekken wat er onder bijvoorbeeld uw klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, persrelaties of toezichthouders leeft, wat in hun ogen de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw organisatie zijn en hoe u deze inzichten kunt gebruiken om alle in- of externe relaties te verbeteren en uw operationele of strategische doelen te bereiken?

We helpen uw probleem scherpstellen en oplossen

Of zoekt u praktische adviezen voor het verwerven van draagvlak bij of het verbeteren van vastgelopen relaties met de genoemde of andere strategisch onmisbare stakeholders? Nodig ons dan uit voor een kennismakingsgesprek of meld u aan voor een vertrouwelijke probleemdefinitiesessie van circa twee uur met twee senior onderzoeksconsultants. Als gekwalificeerd MOA-lid zijn we aan strikte geheimhouding gebonden, dus u kunt vanzelfsprekend op onze discretie rekenen. Voor deze sessie rekenen we slechts 200 euro die bij een eventuele opdrachtverlening in mindering worden brengen.

 

 

read more

missie, visie en purpose

Missie:

Onze missie is meer toegevoegde waarde leveren dan andere onderzoeks- en adviesbureaus, door onze opdrachtgevers met onorthodoxe combinaties van beproefde onderzoeksmethoden, diepgaande analyses en direct toepasbare adviezen meer handelingsperspectief te bieden, zodat hun bewegingsvrijheid groeit en hun slaagkansen toenemen.

Wij verkopen geen onderzoek of advies, maar handelings-perspectief

Onze kernwaarden zijn empathie, excellentie en ownership:

empathie

We verdiepen ons voorafgaand aan elk onderzoeks- en adviestraject uitvoerig in de marktpositie, prestaties, reputatie, strategische koers, issues en vrijheidsgraden van onze opdrachtgevers en bespreken de uitkomsten van onze onderzoeken voordat we gaan rapporteren. Daarom zijn onze rapporten altijd maatwerk, onze adviezen altijd haalbaar en praktisch toepasbaar en gaan onze opdrachtgevers er vaak al voor de oplevering van onze rapportage mee aan de slag.

excellentie

We hebben niks met de zesjescultuur, maar streven bij alles wat we doen naar excellentie, zodat we onze opdrachtgevers ook helpen excelleren. Daarom proberen we onszelf voortdurend te verbeteren, vragen we na afloop van elk project altijd naar verbeterpunten en evalueren we ons werk en onze samenwerking doorlopend opbouwend kritisch.

ownership

We zien onszelf niet als onderzoekers of consultants, maar als probleemoplossers die alle beschikbare middelen uit het marktonderzoek en de consultancy inzetten en niet rusten eer ze een passende en werkbare oplossing voor het probleem of dilemma in kwestie hebben gevonden. Ons uitgangspunt is ownership: het probleem van onze opdrachtgevers is ons probleem. Daarom lopen we voor hen the extra mile en besteden we doorgaans veel meer uren aan onze opdrachten dan we in rekening brengen.

Visie:

Wij willen dat het holistisch managen van de verwachtingen van de klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders/aandeelhouders, lokale communities en andere strategisch belangrijke stakeholders Chefsache wordt, dat alle bestuurders van grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties hierop worden afgerekend en dat er onderzoeksinstrumenten op de markt komen om hun omgevingssensitiviteit en de mate waarin ze aan de gestelde verwachtingen tegemoetkomen betrouwbaar en valide te monitoren.

StakeholdersLab wil ook thought leader zijn in holistisch stakeholderverwachtingsmanagement. Voordat grote bedrijven en (semi-)publieke organisaties ten volle beseffen dat ze pas meer vertrouwen/een betere reputatie krijgen en ook onderaan de streep betere resultaten boeken als ze zich diepgaand in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun primaire stakeholders verdiepen, moet er nog veel zendingswerk worden verricht. Daarom mengen we ons regelmatig met columns en artikelen in discussies over dit vraagstuk en schetsen we in Corporate Empathie (verschijnt in 2019 bij uitgeverij AUP) een nieuwe marsroute uit de vertrouwenscrisis naar reputatie- en marktleiderschap.

Purpose:

Organisaties empathisch maken door hen te laten zien wat hun stakeholders van hen verwachten en hoe ze die verwachtingen het beste kunnen inlossen, zodat ze in lijn met hun purpose/merkbelofte gaan excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn. Wij geloven namelijk dat de strijd om het overleven de komende jaren door de kwaliteit van de stakeholderrelaties wordt bepaald en alleen door empathische organisaties wordt gewonnen.

Wij geloven in kapitalisme met een hart

Stakeholders zijn geen vaartuigen die zich met de kabels en katrollen in de gewenste richting laten oplijnen (‘alignen’), maar mensen van vlees en bloed die bovenal gezien, gehoord en serieus genomen willen worden. You can’t engineer your stakeholders. Maar met een menselijke en empathische benadering laten ze zich wel in ambassadeurs veranderen. Daarom geloven wij bovenal in de kracht van empathie en in kapitalisme met een hart.

read more

specialisme

Ruim 50 jaar ervaring met research-based consultancy

Klein wordt vaak geassocieerd met onervaren, maar wij zijn gepokt en gemazeld in zo ongeveer elke denkbare kwalitatieve en kwantitatieve methode of techniek en vraagstuk van het marktonderzoek en adviseren onze klanten al meer dan een halve eeuw hoe ze succesvoller kunnen worden door beter te voldoen aan de behoeften, wensen en verwachtingen van hun belangrijkste stakeholders. Uw stakeholders zijn te belangrijk om aan generalisten over te laten en verdienen onze specialistische aanpak.

Waarvoor moet u bij StakeholdersLab zijn?

Voor het on- en offline bevragen van alle denkbare stakeholders, van particuliere en zakelijke klanten, medewerkers, journalisten, ambtenaren en politici tot vakbondsbestuurders, activisten, leveranciers en aandeelhouders. Vooral high-profile stakeholders, zoals peers/koepels, toezichthouders, politiek, overheid, vakbonden, belangenbehartigers en investeerders/beleggers zijn bij ons in goede handen. Maar onderzoek is voor ons geen doel op zich, maar een middel om onze opdrachtgevers met en voor hun stakeholders te laten excelleren.

StakeholdersLab helpt bedrijven en (semi-)publieke bedrijven al tien jaar te excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn, door zich gestructureerder en diepgaander in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun stakeholders te verdiepen.

We meten niet alleen hoe u presteert, maar helpen u ook excelleren

We meten dus niet alleen hoe de uiteenlopende stakeholders uw organisatie in vergelijking met de benchmarks percipiëren en waarderen, maar laten ook zien hoe u hun beeldvorming en waardering concreet, significant en aantoonbaar kunt verbeteren.

StakeholdersLab is gespecialiseerd in:

Wilt u bijvoorbeeld weten:

 • met welke concrete acties u nieuw talent kunt aantrekken of met welke benefits zij hen nu en in de toekomst kunt boeien en binden
 • hoe u het engagement van uw medewerkers kunt verhogen, zodat ze van criticasters in ambassadeurs veranderen
 • hoe tevreden verschillende klantgroepen zijn over de producten en diensten van uw organisatie en hoe u dit met aanpassingen in het aanbod, de service of dienstverlening en/of de communicatie aantoonbaar kunt verhogen
 • welke kenmerken van uw producten en/of diensten voor de klanten nice to have of need to have zijn, zodat u weet waar u wel en juist niet op mag bezuinigen
 • wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) concreet voor uw klanten betekent en welke stappen uw organisatie kan zetten om hierop voor hen te gaan excelleren
 • hoe (potentiële) lezers en adverteerders uw dag-, week- of maandblad of sponsored magazine waarderen en welke verbeteringen in hun optiek mogelijk, wenselijk en/of noodzakelijk zijn
 • in hoeverre de aandeelhouders of andere stakeholders de strategische koers van uw organisatie kennen, doorgronden en steunen en hoe u hier meer steun (alignment) voor kunt verwerven
 • hoe belangrijke stakeholders op gevoelige beslissingen van uw management (zullen) reageren en hoe de eventuele negatieve effecten hiervan gemitigeerd kunnen worden
 • of een marketing-/brandingcampagne of pr-actie bij de betreffende stakeholders het gewenste effect sorteert en hoe die geoptimaliseerd kan worden
 • wat volgens de stakeholders de kernwaarden en de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw organisatie zijn, zodat u een inspirerende purpose/positionering/strategische koers kunt ontwikkelen die naadloos aansluit bij hun percepties en opvattingen
 • hoe u het vertrouwen van de samenleving in uw organisatie (en sector) verhoogt
 • of hoe uw organisatie haar publieksreputatie (bijvoorbeeld RepTrak) significant en aantoonbaar kan verbeteren…

dan bent u bij StakeholdersLab aan het juiste adres.

We zijn gespecialiseerd in financiële en zakelijke dienstverlening, met name binnen de sectoren:

 • Telecom
 • Energie
 • Banken en (zorg)verzekeraars
 • Pensioenfondsen en -uitvoerders
 • Accountancy & consultancy
 • Zakelijk vastgoed
 • Brancheverenigingen
 • Customer media

…en zijn gewend ons zeer snel in te werken

We beschikken over veel kennis met bovenstaande branches, maar misschien nog wel belangrijker is dat we ons snel vertrouwd kunnen maken met het jargon, de gevoeligheden en de individuele uitdagingen van klanten uit alle sectoren. De organisaties waar we in het verleden voor hebben gewerkt en/of nog steeds voor werken, zijn dan ook zeer divers: ABN Amro, Rabobank, ING, SNS Bank, Triodos Bank, NIBC, Zwitserleven, ASR, VIVAT, Achmea, CZ, VGZ, Aegon, NN Group, PostNL, T-Mobile, Nuon, ABP, APG, PGGM, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, MN, Pensioenfederatie, MediaPartners, McKinsey, PwC, KPMG, NS, Doxis, McDonald’s en Consumentenbond.

read more