jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });

 

 

 

Aandeelhouders zijn nog steeds de belangrijkste stakeholders

Wil je achterhalen hoe je jouw kapitaalverschaffers kunt boeien en binden en met hen een constructieve relatie voor de langere termijn opbouwt? Dan zal onze ShareHolderSurvey je interesseren.

Waarom het loont om je in de aandeelhouders te verdiepen

Je denkt wellicht dat aandeelhouders maar één ding willen: tegen zo laag mogelijke risico’s een zo hoog mogelijk rendement opstrijken. Maar institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, staan heel anders in de wedstrijd dan korte termijn doe-het-zelf beleggers of shortsellers. Aandeelhouders met een lange beleggingshorizon letten bijvoorbeeld veel meer op de risico’s.

Ook wat betreft de informatiebehoefte is de beleggersgemeenschap geen eenheidsworst, maar eerder een kruiwagen vol kikkers. Temeer omdat beleggers sinds de bankencrisis en Mifid II hun aan- en verkoopbeslissingen minder op de adviezen van kredietbeoordelaars en analisten baseren, maar meer op hun eigen informatie.

Sommigen communiceren liefst face-to-face met de bestuurders, maar anderen geven de voorkeur aan een schriftelijke toelichting op de kwartaal- en jaarcijfers, een nieuwsbrief of inzage in de reputatie-, medewerkers- en klantonderzoeken. Dit maakt de vraag welke belegger via welke kanalen welke informatie wil ontvangen zeer relevant en actueel.

Maar ondanks hun veelvormigheid worden alle beleggers de laatste tijd activistischer en veeleisender. Om hen aan boord te kunnen halen en houden, moeten ondernemingen beter inspelen op de uiteenlopende behoeften en wensen van alle beleggersgroepen en ook gedifferentieerd met hen gaan communiceren.

Om voldoende ‘kleefkracht’ te kunnen ontwikkelen, moeten ze zich kortom meer dan ooit in hun aandeelhouders gaan verdiepen en beter met hen communiceren. Met dat doel hebben we de ShareHolderSurvey ontwikkeld.

Onderzoek maakt ook de pr effectiever

Activistische beleggers zoeken vooral bij fusies en overnames steeds vaker en effectiever de (sociale) media op om het management in de gewenste richting te manipuleren. Dat vraagt om tegendruk die het evenwicht herstelt. Onderzoek is hierbij een krachtig pr-instrument dat vaak wordt onderschat en ook veel te weinig wordt ingezet.

Onafhankelijk onderzoek onder jouw aandeelhouders bewijst dat je hen serieus neemt en weet wat er bij hen speelt en waar ze blij of chagrijnig van worden. En omdat je hiermee ook de opvattingen van de zwijgende minderheid in kaart brengt, kun je er tevens de schreeuwende minderheid de mond mee snoeren. 

Methode: telefonische expertinterviews

Cijfers hebben in de beleggerswereld de meeste overtuigingskracht. Daarom heeft ShareHolderSurvey een kwantitatieve opzet. Maar om hun behoeften, wensen, verwachtingen en verbeterpunten ook te kunnen duiden en in concreet beleid en/of communicatie om te kunnen zetten, voegen we er kwalitatieve elementen aan toe. Om die reden worden de aandeelhouders telefonisch door senior-onderzoekers bevraagd. Dit vergt relatief weinig kostbare tijd van de beleggers en is ook supersnel en kostenefficiënt. En doordat de beleggers persoonlijk naar hun mening wordt gevraagd, voelen ze zich vereerd en door jouw onderneming gewaardeerd, zodat het onderzoek positief afstraalt op je reputatie.

Steekproef: alle grote en kleine aandeelhouders

De respondenten worden geworven uit de adressenbestanden van je afdeling Investor Relations en indien nodig ook vanuit de openbare registers van AFM waarin zoals je weet alle stakeholders met tenminste een 3%-belang zijn opgenomen. Afhankelijk van het budget en de omvang van de aandeelhouderspopulatie, bepalen we in overleg of alle beleggers worden uitgenodigd of dat StakeholdersLab hieruit een evenwichtige steekproef trekt. Om betrouwbare uitspraken over de beleggers te kunnen doen, is een minimale netto-steekproef van 30 beleggers noodzakelijk.

Jij bepaalt wat wij vragen

Elke sector heeft andere issues en elke onderneming andere sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Daarom is de vraagstelling van de ShareHolderSurvey niet in beton gegoten, maar wordt hij in co-creatie geformuleerd. Wij stellen op basis van de voorgesprekken met jou en/of je collega’s van Investor Relations een concept-gespreksrichtlijn (kwalitatieve vragen) en vragenlijst (kwantitatieve vragen) op en finaliseren die in nauw overleg met jou.

We optimaliseren de deelnamebereidheid

Om de deelnamebereidheid te optimaliseren adviseren we de respondenten een samenvatting van de generieke onderzoeksuitkomsten in het vooruitzicht te stellen. Als je dit te riskant vindt, geven we je in overweging dat je hiermee een nieuw communicatiekanaal opent waarmee je de beleggers beter en ook over positieve ontwikkelingen en voorgenomen verbeteringen kunt informeren.

Output met impact: maatwerkrapportage

We leveren het rapport in conceptvorm aan en finaliseren we hem pas nadat de uitkomsten bij jou op kantoor zijn besproken en/of gepresenteerd. Hierdoor zijn onze aanbevelingen altijd actueel, relevant en ‘actionable’.

In dit beknopte sheetrapport beschrijven we wat de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen en verbeterpunten van je onderneming zijn en welke posities de beleggers bij relevante actuele kwesties innemen. De uitkomsten worden met behulp van inzichtelijke figuren en tabellen weergegeven en geïllustreerd met veelzeggende uitspraken van de beleggers. We maken hierbij onder meer gebruik van onderstaande Prioriteitenmatrix waarin de waardering van de onderneming wordt afgezet tegen het belang dat alle beleggers (of afzonderlijke beleggersgroepen) eraan toekennen, zodat duidelijk wordt op welke punten je actie zou moeten overwegen.

Rapportage op hoofdlijnen

Het mag voor zich spreken dat we in de rapportage ook een heldere uitsplitsing maken naar de aard en omvang van de beleggers (bijvoorbeeld particulier/institutioneel, nationaal/internationaal, risicozoekend/risico-mijdend) en andere relevante kenmerken die uit het onderzoek naar voren komen. We kunnen ook een segmentatie (indeling in subgroepen met bijbehorende persona’s) bouwen, zoals we ook bij klanten vaak hebben gedaan, zodat je gedifferentieerd en daardoor nog effectiever met jouw investor relations kunt communiceren.

Het rapport bevat ook een management summary met heldere conclusies en concrete aanbevelingen, waarin we de uitkomsten duiden en in perspectief plaatsen. Hierin scheiden we het kaf van het koren, zodat je ziet welke concrete verbeteringen in het beleid en/of de communicatie met het oog op het benodigde strategische steun (alignment) mogelijk, wenselijk of noodzakelijk zijn.

Eenmalig of doorlopend, jij mag het zeggen

Onze ShareHolderSurvey kan eenmalig worden uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de vooravond of na afloop van een bijzondere aankondiging, zoals een reorganisatie, een publiek overnamebod, een winstwaarschuwing of tegenvallende kwartaal- of jaarcijfers.

Maar voor het beste resultaat neem je deze peilstok regelmatig en tenminste tweejaarlijks ter hand, want alleen dan worden ook de effecten van de verbeteringen in jouw beleid en/of communicatie die je op basis van eerdere onderzoeksuitkomsten doorvoert goed zichtbaar.

Co-creatie met groot onderzoeksbureau is mogelijk

Door onze uitgebreide kennis en ervaring in het marktonderzoek zijn we volledig geëquipeerd ook dit strategische onderzoek van A tot Z volgens de regelen der kunst uit te voeren. Maar als je meer comfort nodig hebt, kunnen we het ook in samenwerking met een groot onderzoeksbureau uit jouw of ons netwerk uitvoeren.

Wat levert het op?

Het belangrijkste voordeel van de ShareHolderSurvey is dat je hierdoor meer voeling krijgt en houdt bij de stakeholders die al jullie plannen financieren, zodat je weet wat je concreet kunt doen om de kleefkracht van jouw organisatie te vergroten en alle kikkers in de kruiwagen te houden. Kort samengevat levert dit onderzoek je het volgende op: 

1. Het rustgevende gevoel van de informatievoorsprong, omdat je altijd precies weet wat er speelt en bijvoorbeeld op de ava nooit meer onvoorbereid door de negatieve sentimenten van jouw aandeelhouders wordt overvallen.

2. De bewegingsvrijheid (‘handelingsperspectief’) die je zoekt, omdat het laat zien hoe je de aandeelhouders ook aan boord houdt als er weinig of geen dividend kan worden uitgekeerd.

3. Diepgaand inzicht in de wijze waarop en de onderwerpen waarover de beleggers geïnformeerd willen worden, zodat hun betrokkenheid (‘engagement’) groeit en de kwaliteit van jouw investor relations steeds beter wordt.

4. Een nieuw communicatiekanaal waarmee je de aandeelhouders regelmatig over je onderneming kunt informeren, zodat je binnen de beleggerscommunity een goede naam krijgt/behouden.

5. Toegewijde adviseurs die met een strategische blik meekijken bij de implementatie van de onderzoeksuitkomsten en je gevraagd en ongevraagd over jouw IR-beleid adviseren.

Doordat de meeste professionals vanwege de coronacrisis thuis werken en ook een minder volle agenda hebben dan normaliter, is dit de tijd bij uitstek om onderzoek te doen. Je mag een uitzonderlijk hoge respons verwachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE OPVRAGEN KUN JE HIER

5 + 6 =