jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });

 

 

 

    

 

 

Je laat de reputatie van jouw organisatie regelmatig bij het brede publiek meten en hebt nu behoefte aan verbreding en wil de beeldvorming ook bij de eigen stakeholders in kaart brengen en bovenal verbeteren? Dan is RepScan360 iets voor jou. 

Wil je ook weten waar de knoppen zitten?

Uit gesprekken met klanten blijkt dat er behoefte bestaat aan simpele onderzoekstools waarmee de reputatie niet alleen bij het brede publiek, maar ook bij de eigen stakeholders (klanten, medewerkers, investeerders/aandeelhouders, toezichthouders, ngo’s enzovoorts) snel en overzichtelijk in kaart wordt gebracht. Organisaties willen ook weten hoe ze hun gedrag en communicatie kunnen wijzigen om een hogere plaats op de reputatierankings te verdienen. Ze willen weten aan welke ‘knoppen’ ze kunnen draaien om de best denkbare reputatie te krijgen. Om die knoppen te vinden en reputaties maakbaar te maken, hebben we hebben we RepScan360 ontwikkeld.   

We bevragen al jouw stakeholders

Voor het meest volledige reputatiebeeld adviseren we alle 15 primaire en secundaire stakeholders, zoals in de onderstaande stakeholderkaart worden weergegeven, voor het onderzoek uit te nodigen. Desgewenst kunnen we echter ook groepen weglaten of toevoegen.  

We houden rekening met de wensen en agenda’s van jouw stakeholders

We maken bij dit reputatiedashboard gebruik van een mixed-mode aanpak die is afgestemd op de wensen en agenda’s van de betreffende stakeholders. De primaire stakeholders worden online bevraagd en de secundaire stakeholders telefonisch of face-to-face op de werkplek. Hiermee optimaliseren we de deelnamebereidheid van met name de high-profile stakeholders (politici, toezichthouders, journalisten, analisten, enzovoorts) en kunnen we dit strategische onderzoek binnen vier maanden voor een relatief lage prijs uitvoeren (bij vervolgmetingen ligt het budget 15% lager). 

Laat de stakeholders vóór je ‘werken’

Dit dashboard heeft tot doel om alle reputatierisico’s af te dekken, maar het bijkomend voordeel is dat het ook jouw stakeholderrelaties, communicatie en zelfs je producten en diensten verbetert. Wanneer je jouw stakeholders naar hun mening vraagt, voelen ze zich gevlijd en groeit hun betrokkenheid (engagement). En als je ook nog iets met hun suggesties ter verbetering van de producten/diensten, de communicatie en/of het stakeholderbeleid doet, voelen ze zich werkelijk gezien, gehoord en serieus genomen. Dan gaan ze jouw organisatie bij hun achterban en het brede publiek aanbevelen (endorsements) en je niet tegenwerken, maar juist vóór jouw ‘werken’ (alignment). 

We bevragen minimaal 5 personen per stakeholdergroep

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, worden van elke stakeholdergroep tenminste 5 personen bevraagd. Omdat bij deze stakeholders de universa groter zijn (er zijn er meer van), kunnen we bij de groepen klanten en medewerkers meer personen bevragen. De totale netto-steekproef bedraagt bij een volledige RepScan360 met alle 15 genoemde stakeholdergroepen dus minimaal N=75 (maar liefst meer).  

Betrouwbare cijfers met diepgaande inzichten

Wat RepScan360 uniek maakt, is de beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, waardoor elke meting naast betrouwbare en valide cijfers ook diepgaande inzichten oplevert. Alle stakeholders vullen dezelfde vragenlijst in. Om de continuïteit van jouw onderzoeksprogramma’s te waarborgen kunnen we elke gewenste reputatiepijler en -driver in de vragenlijst opnemen. Bijvoorbeeld onze 7 Bouwstenen van de Stakeholderreputatie. Volgens de honderden interviews die we de afgelopen jaren bij uiteenlopende stakeholders afnamen en de wetenschappelijke onderzoeken die we bestudeerden, zijn dit de belangrijkste criteria (reputatiepijlers) waarop stakeholders organisaties beoordelen. 

We meten bouwstenen en drivers van je reputatie

We nemen in de vragenlijst tevens een aantal reputatiedrivers op die we in overleg selecteren (zie onderstaande voorbeeldlijst). Hierdoor kunnen we gedetailleerd aangeven welke aspecten van de reputatie sterk of zwak zijn. Op basis van statistische analyses selecteren we hieruit de belangrijkste drivers die in de tijd gevolgd kunnen worden.

Cijfers met context en duiding

De stakeholders vragen we hun cijfermatige antwoorden tijdens de interviews mondeling toe te lichten, zodat we ook inzicht krijgen in de belevingswereld die achter de cijfers schuilgaat. Dit levert een schat aan informatie op en voorziet de cijfers van ‘beeld en geluid’, zodat we ze binnen de juiste context kunnen duiden en we onze aanbevelingen ook kunnen prioriteren.  

Output met impact

De uitkomsten van RepScan360 en worden weergegeven in een beknopt sheetrapport. Wat je hier zoal in aantreft en waarom dit product zich van de reputatiepeilingen onderscheidt, lees je nu:

1. De reputatiesterktes en -zwaktes op stakeholdergroepniveau

De uitkomsten worden onder andere met behulp van de onderstaande Stakeholder Reputatie Thermometers weergegeven (staafdiagrammen, waarbij de scores bijvoorbeeld tegen voorgaande jaren worden afgezet, behoren vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden). In de figuur worden alleen secundaire stakeholders weergegeven, maar elke gewenste groep kan hierin worden opgenomen.

Om de volledige reputatie bij alle stakeholders weer te kunnen geven, berekenen we ook een Reputatie Bouwstenen Index (gewogen rapportcijfer van 0-10). Dat is het gemiddelde totaaloordeel van alle stakeholders op de 7 bouwstenen vermenigvuldigd met het gewicht dat ze hieraan toekennen.

2. De sterktes en zwaktes van de reputatie

In de rechterbovenkwadrant staan de sterktes en in het linkerbovenkwadrant de zwaktes. Volgens deze matrix zou Organisatie X om een betere reputatie te krijgen vooral aan de visie en het leiderschap moeten werken.

De Bouwstenen Index en de scores op de afzonderlijke Bouwstenen zijn de reputatie performance-indicatoren die in de tijd gevolgd kunnen worden om vast te stellen of de aanpassingen in het beleid, het aanbod of de communicatie het gewenste effect sorteren.   

3. Dit zijn de knoppen waar je aan kunt draaien

In de Prioriteitenmatrix worden voor alle stakeholders of per groep afzonderlijk de waardering op de reputatiedrivers afgezet tegen het belang dat de stakeholders eraan geven. Dit zijn de ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien om de reputatie te verbeteren. Organisatie X uit het onderstaande voorbeeld zou moeten overwegen de consistentie van de boodschap van het management, het bonusbeleid en hun voorbeeldgedrag te verbeteren. En bovendien de klantgerichtheid dienen te verbeteren.  

4. De kwalitatieve resultaten geven de cijfers duiding en context

Cijfers krijgen komen pas tot leven als we ook achterhalen welke percepties, opvattingen en ervaringen er in meer of mindere mate aan hebben bijgedragen. Deze kwalitatieve informatie halen we met de interviews boven water. Als jouw organisatie bijvoorbeeld relatief laag scoort op ‘visie en leiderschap’, zou uit de gesprekken naar voren kunnen komen dat je bestuurders vaker een bijdrage moeten leveren aan maatschappelijke discussies die jullie organisatie raken. Deze informatie vertelt dus hoe je de cijfers moet interpreteren en wat je concreet kunt doen om bij de volgende meting hoger te scoren. 

Wekelijkse meting mogelijk

We adviseren je in elk geval aan het begin van het traject een volledig meting onder alle relevante stakeholders uit te voeren (0-meting), zodat de gehele reputatie scherp op uw netvlies staat en we alle strategische reputatiedrivers (de drivers die aansluiten bij uw missie en visie/purpose of merkbelofte) kunnen bepalen. Deze volledige meting wordt idealiter elke 2-3 jaar uitgevoerd om de vragenlijst actueel en relevant te houden. En om te kijken of de ingezette verbeteringen het gewenste effect sorteren.

Na de eerste volledige meting kunnen we het onderzoek zo vaak herhalen als je maar wilt. We kunnen bijvoorbeeld elk half jaar een beperkte meting uitvoeren met de belangrijkste stakeholders. Of we bevragen elke week een selectie van 5-10 belangrijke stakeholders (bij bijzondere gebeurtenissen zoals een bestuurswisseling of maatschappelijke kritiek kunnen we de frequentie opvoeren) om vinger aan de pols te houden en elke reputationele bananenschil tijdig op te merken.

What’s in it for me?

De toegevoegde waarde van elk onderzoek ligt bij de duiding en implementatie van de uitkomsten. Daarom bespreken we onze uitkomsten altijd voorafgaand aan de rapportage en presenteren we ze desgewenst ook aan degenen die ermee aan de slag moeten gaan. Hierdoor zijn onze aanbevelingen altijd actueel, relevant en uitvoerbaar. Kort samengevat levert RepScan360 je het volgende op:

1. Een betrouwbaar managementinformatiesysteem waarmee je elke reputationele bananenschil tijdig ziet liggen, zodat je (mede-)bestuurders hier niet meer over uitglijden.

2. een bron van inspiratie omdat het doorlopend laat zien wat de belangrijkste issues en trends zijn en hoe je organisatie hier beter dan de concurrenten op in kan spelen

3. Overtuigende 360 graden feedback waarmee je jouw directie/board van noodzakelijke veranderingen kunt overtuigen

4. Toegewijde onderzoekspartners die 24/7 voor je klaarstaan om aanvullende analyses te doen, presentaties te geven, je stakeholders te bevragen en jou gevraagd en ongevraagd bij jouw corporate communicatie en stakeholderbeleid te adviseren.

Volledig coronaproof

Doordat de meeste professionals vanwege de coronacrisis thuis werken en ook een minder volle agenda hebben dan normaliter, is dit de tijd bij uitstek om onderzoek te doen. Je mag een uitzonderlijk hoge respons verwachten. Zolang de beperkende maatregels van kracht zijn, worden de interviews uitsluitend online of telefonisch (beeldbellen) afgenomen. Daarom is ook onze RepScan360 volledig coronaproof. 

Doorpraten over RepScan360?