jQuery(function($){ $('#et-info-phone').wrap(''); });

 

 

 

    

 

 

Je laat de reputatie van jouw organisatie al bij het brede publiek meten en hebt ook nog een stakeholder dashboard op je verlanglijstje staan om de reputatie aantoonbaar te kunnen verbeteren? Dan is RepScan360 iets voor jou.

Wil je ook weten waar de knoppen zitten?

Uit gesprekken met onze klanten blijkt dat er veel behoefte bestaat aan simpele onderzoekstools waarmee organisaties hun reputatie niet alleen bij het brede publiek, maar ook bij de eigen stakeholders (klanten, medewerkers, investeerders/aandeelhouders, toezichthouders, journalisten, ngo’s enzovoorts) snel en overzichtelijk in kaart kunnen brengen. Organisaties willen ook weten hoe ze hun gedrag en communicatie kunnen wijzigen en aan welke ‘knoppen’ ze moeten draaien om de best denkbare reputatie te krijgen. Om die knoppen te vinden en reputaties maakbaar te maken, hebben we hebben we RepScan360 ontwikkeld.

We bevragen al jouw stakeholders

Voor het meest volledige reputatiebeeld adviseren we alle 15 primaire en secundaire stakeholders, zoals in de onderstaande stakeholderkaart worden weergegeven, voor het onderzoek uit te nodigen. Desgewenst kunnen we echter ook groepen weglaten of toevoegen.  

We houden rekening met de wensen en agenda’s van jouw stakeholders

Het veldwerk voor deze reputatiemonitor bestaat uit expertinterviews door uitsluitend senior-onderzoekers met gemiddeld 20 jaar ervaring. Voorheen voerden we de interviews op de werkplek (en/of telefonisch uit), maar sinds corona gebruiken we hier MS Teams voor. We hebben hier goede ervaringen mee. Dit kost de stakeholders relatief weinig tijd en de onderzoekers ook, zodat de doorlooptijd lager ligt en we het onderzoek tegen lagere kosten kunnen aanbieden. Als de stakeholder dat wil, kan het gesprek ook op de werkplek/andere locatie naar keuze of telefonisch worden uitgevoerd. Omdat we het hen hiermee zo gemakkelijk mogelijk maken, is de deelnamebereidheid bij onze metingen altijd relatief hoog (circa 50-70%). 

Laat de stakeholders vóór je ‘werken’

Dit dashboard heeft tot doel om alle reputatierisico’s af te dekken, maar het bijkomend voordeel is dat het ook jouw stakeholderrelaties, communicatie en zelfs je producten en diensten verbetert. Wanneer je jouw stakeholders naar hun mening vraagt, voelen ze zich gevlijd en groeit hun betrokkenheid (engagement). En als je ook nog iets met hun suggesties ter verbetering van de producten/diensten, de communicatie en/of het stakeholderbeleid doet, voelen ze zich werkelijk gezien, gehoord en serieus genomen. Dan gaan ze jouw organisatie bij hun achterban en het brede publiek aanbevelen (endorsements) en je niet tegenwerken, maar juist vóór jouw ‘werken’ (alignment). 

We bevragen minimaal 5 personen per stakeholdergroep

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, worden van elke stakeholdergroep tenminste 5 personen bevraagd. Omdat bij deze stakeholders de universa groter zijn (er zijn er meer van), kunnen we bij de groepen klanten en medewerkers meer personen bevragen. De totale netto-steekproef bedraagt bij een volledige RepScan360 met alle 15 genoemde stakeholdergroepen dus minimaal N=75 (maar liefst meer).  

Betrouwbare cijfers met diepgaande inzichten

Wat RepScan360 uniek maakt, is de beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, waardoor elke meting naast betrouwbare en valide cijfers ook diepgaande inzichten oplevert. Alle stakeholders vullen dezelfde vragenlijst in met de 7 bouwstenen van de stakeholderreputatie (en de 37 onderliggende drivers; zie onder). Volgens de honderden interviews die we de afgelopen jaren bij uiteenlopende stakeholders afnamen en de wetenschappelijke onderzoeken die we bestudeerden, zijn dit de belangrijkste aspecten waarop stakeholders organisaties beoordelen. Om de continuïteit van jouw onderzoeksprogramma’s te waarborgen kunnen we ook andere reputatiepijlers en -drivers in de vragenlijst opnemen. 

We meten de bouwstenen en drivers van je reputatie

We nemen in de vragenlijst tevens een aantal reputatiedrivers op die we in overleg selecteren (zie onderstaande voorbeeldlijst). Hierdoor kunnen we gedetailleerd aangeven welke aspecten van de reputatie sterk of zwak zijn. Op basis van statistische analyses selecteren we hieruit de drivers die voor jouw organisatie het meest relevant zijn, zodat je de prestaties daarop in de tijd kunt volgen – en natuurlijk verbeteren. 

Cijfers met context en duiding

De stakeholders vragen we hun cijfermatige antwoorden tijdens de interviews mondeling toe te lichten, zodat we ook inzicht krijgen in de belevingswereld die achter de cijfers schuilgaat. Dit levert een schat aan informatie op en voorziet de cijfers van ‘beeld en geluid’, zodat we ze binnen de juiste context kunnen duiden en we onze aanbevelingen ook kunnen prioriteren.  

Output met impact

De uitkomsten van RepScan360 en worden weergegeven in een beknopt sheetrapport. Wat je hier zoal in aantreft en waarom dit product zich van de reputatiepeilingen onderscheidt, lees je nu:

1. De reputatiesterktes en -zwaktes op stakeholdergroepniveau

De uitkomsten worden onder andere met behulp van Stakeholder Reputatie Thermometers weergegeven. We geven in het voorbeeld de meestvoorkomende stakeholdergroepen weer, maar vanzelfsprekend kunnen we jouw specifieke stakeholders toevoegen (of irrelevante groepen weglaten).

Om de volledige reputatie bij alle stakeholders weer te kunnen geven, berekenen we ook een Stakeholder Reputatie Index (gewogen rapportcijfer van 0-10 op basis van de scores van alle stakeholders op alle drivers vermenigvuldigd met het belang dat zij hieraan toekennen). Deze index toont met één inzichtelijk rapportcijfer (voor je gehele organisatie en elke stakeholdergroep afzonderlijk) de gehele reputatie, zoals de NPS de klanttevredenheid en -loyaliteit weergeeft. Om vinger aan de pols te kunnen houden, hoef je alleen deze indexcijfers in de gaten te houden. 

2. De sterktes en zwaktes van de reputatie (1)

In de rechterbovenkwadrant staan de sterktes en in het linkerbovenkwadrant de zwaktes. Volgens deze matrix zou Organisatie X om een betere reputatie te krijgen vooral aan de bedrijfscultuur moeten werken.

3. De sterktes en zwaktes van de reputatie (2)

Vanzelfsprekend maken we voor elke reputatiebouwsteen en de onderliggende reputatiedrivers ook de gebruikelijke figuren, zoals deze staafdiagrammen, zodat je een duidelijk overzicht krijgt van alle sterktes en zwaktes van je organisatie. 

4. Dit zijn de knoppen waaraan je kunt draaien

In de Drivermatrix worden voor alle stakeholders of per groep afzonderlijk de waardering op de reputatiedrivers afgezet tegen het belang dat de stakeholders eraan geven. Dit zijn de ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien om de reputatie te verbeteren. Organisatie X uit dit voorbeeld zou moeten overwegen de omgevingssensitiviteit te verhogen, het management een scherpere toekomstvisie uit te laten dragen en de helpdesk en de stakeholdercommunicatie breed te verbeteren. 

5. De kwalitatieve resultaten geven de cijfers duiding en context

Cijfers krijgen komen pas tot leven als we ook achterhalen welke percepties, opvattingen en ervaringen er in meer of mindere mate aan hebben bijgedragen. Deze kwalitatieve informatie halen we met de interviews boven water. Als jouw organisatie bijvoorbeeld relatief laag scoort op ‘stakeholdercommunicatie’, kunnen we uit de gesprekken afleiden hoe dit verbeterd kan worden (bijvoorbeeld met een nieuwsbrief, betere website, congressen en symposia of door regelmatig ‘een rondje langs de velden te maken’ van een bestuurder). Deze informatie vertelt dus hoe je de cijfers moet interpreteren en wat je concreet kunt doen om je reputatie in het geheel en per stakeholdergroep aantoonbaar te verbeteren. 

Wekelijkse meting mogelijk

We adviseren je in elk geval aan het begin van het traject een volledig meting onder alle relevante stakeholders uit te voeren (0-meting), zodat de gehele reputatie scherp op uw netvlies staat en we alle strategische reputatiedrivers (de drivers die aansluiten bij uw missie en visie/purpose of merkbelofte) kunnen bepalen. Deze volledige meting wordt idealiter elke 2-3 jaar uitgevoerd om de vragenlijst actueel en relevant te houden. En om te kijken of de ingezette verbeteringen het gewenste effect sorteren.

Na de eerste volledige meting kunnen we het onderzoek zo vaak herhalen als je maar wilt. We kunnen bijvoorbeeld elk half jaar een beperkte meting uitvoeren met de belangrijkste stakeholders. Of we bevragen elke week een selectie van 5-10 belangrijke stakeholders (bij bijzondere gebeurtenissen zoals een bestuurswisseling of maatschappelijke kritiek kunnen we de frequentie opvoeren) om vinger aan de pols te houden en elke reputationele bananenschil tijdig op te merken.

Je zult ook kritiek krijgen, durf jij het aan? 

Als je het net ophaalt en 360 graden feedback van al je stakeholders in ontvangst neemt, zitten daar naast onverwachte complimenten waar je van gaat glimmen en strategische adviezen waaraan zelfs McKinsey nog een puntje kan zuigen ook altijd een paar harde noten bij waar je chagrijnig van wordt. Heb jij hier ook moeite mee – en wie ontvangt kritiek met open armen? – troost je dan met de zekerheid dat dit je reputatie meteen verbetert. De praktijk van het stakeholderonderzoek leert dat stakeholders het meest positief denken over organisaties die voldoende lef hebben om hun kritiek aan te horen (en er waar mogelijk ook iets mee te doen). Je behoudt ook altijd het recht om ongefundeerde kritiek naast je neer te leggen of niet-urgente verbeterpunten onderop de stapel te leggen. Goed beschouwd is het dus alleen maar stoer als je onbevreesd in deze spiegel durft kijken. 

What’s in it for me?

De toegevoegde waarde van elk onderzoek ligt bij de duiding en implementatie van de uitkomsten. Daarom bespreken we onze uitkomsten altijd voorafgaand aan de rapportage en presenteren we ze desgewenst ook aan degenen die ermee aan de slag moeten gaan. Hierdoor zijn onze aanbevelingen altijd actueel, relevant en uitvoerbaar. Kort samengevat levert RepScan360 je het volgende op:

1. Een betrouwbaar managementinformatiesysteem waarmee je elke reputationele bananenschil tijdig ziet liggen, zodat je (mede-)bestuurders hier niet meer over uitglijden.

2. Een bron van inspiratie omdat het doorlopend laat zien wat de belangrijkste kansen, bedreigingen en trends zijn en hoe je organisatie hier beter dan de concurrenten op in kan spelen

3. Overtuigende 360 graden feedback waarmee je jouw directie/board van noodzakelijke veranderingen kunt overtuigen

4. Toegewijde onderzoekspartners die 24/7 voor je klaarstaan om aanvullende analyses te doen, presentaties te geven, je stakeholders te bevragen en jou gevraagd en ongevraagd bij jouw corporate communicatie en stakeholderbeleid te adviseren.