#4: EmployeeAlignment Survey

Wilt u onder uw personeel het draagvlak voor een herstelplan of reorganisatie peilen? Of weten hoe groot het draagvlak is voor de vakbond(en) waar u mee onderhandelt of wat voor al uw medewerkers (leden én niet-leden) de belangrijkste onderhandelingsthema’s zijn? Dan zal onze EmployeeAlignmentSurvey u interesseren.

Weten hoe de medewerkers in de wedstrijd staan is van levensbelang

Christian Blanc consulteert direct na zijn aantreden als bestuursvoorzitter van Air France in oktober 1993 alle bonden en vooral personeelsleden en luistert op hun werkplek naar al hun grieven en ideeën. Hij organiseert ook 106 diepte-interviews, vooral met medewerkers op de afdelingen waar de problemen het grootst zijn en de weerstand tegen de noodzakelijke veranderingen het sterkst is. Hij stuurt alle medewerkers ook een vragenlijst om hun ideeën en verwachtingen over de toekomst van Air France te inventariseren en gebruikte de uitkomsten als input voor zijn veranderplan. Dit is geen pretpakket, want het bevat pijnlijke ingrepen, zoals 5.000 ontslagen, bevriezing van de salarissen tegen meer werkuren en 30% meer productie, maar belooft de medewerkers ook meer eigen verantwoordelijkheid. Als de bonden zijn herstelplan afwijzen, richt hij zich in 1994 middels een steunenquête wederom tot het voltallig personeel. Blanc verwerft de steun van maar liefst 81% van het personeel. Dankzij deze overweldigende adhesiebetuiging mag hij niet alleen aanblijven, maar maakte Air France binnen drie jaar ook weer winstgevend. Hoe anders verliep een soortgelijke actie van opvolger Jean-Marc Janaillac die begin mei 2018 eveneens een enquête onder het voltallige personeel uitschrijft om steun te verwerven voor zijn door de vakbonden verworpen salarisplan. Omdat hij veel minder in de relaties met de werkvloer heeft geïnvesteerd, moest hij met 45% steun genoegen nemen en maakte hij meteen geschokt zijn aftreden bekend. Het is dus vooral de steun van de medewerkers (alignment) die het succes van organisaties en de houdbaarheid van hun leiders bepaalt. En die steun verwerft u door zich in de medewerkers te verdiepen en hen het gevoel te geven dat ze gezien, gehoord en serieus genomen worden.

Een informatievoorsprong en betere onderhandelingspositie

Medewerkerspeilingen zijn ook van strategisch belang nu de vakbonden door gestage afkalving en vergrijzing van hun ledenbestand veel van hun gezag zijn kwijtgeraakt en nog maar een op de zes werknemers vertegenwoordigen. Hierdoor kunnen zij niet meer namens dé medewerkers spreken en evenmin namens dé medewerkers over bijvoorbeeld een nieuwe CAO of sociaal plan onderhandelen. Dus is het meer dan verstandig om ook zelf te peilen:

  • hoe de medewerkers in de wedstrijd staan en waar hun triggers en ‘rode knoppen’ precies zitten
  • in hoeverre hun standpunt overeenkomt met de stellingname van de bonden die hen vertegenwoordigen
  • welke thema’s voor hen het meest relevant zijn en
  • in welke bonden zij het meeste vertrouwen stellen.

Zelf vinger aan de pols houden bij de medewerkers verschaft u dus een informatievoorsprong en bijgevolg een betere onderhandelingspositie in de driehoek management-medewerkers-bonden. Door de medewerkers zelf naar hun oordeel over zijn herstelplan te vragen, kreeg Blanc dwingende argumenten in handen om de bonden alsnog overstag te laten gaan. Als een ruime meerderheid van degenen die zij vertegenwoordigen achter uw reorganisatie of herstelplan staan, kunnen de bonden het niet meer met droge ogen afwijzen.

Meer weten over de opzet en uitkomsten van EmployeeAlignmentSurvey, klik hier

Kwantitatief onderzoek met kwalitatieve elementen

Elke EmployeeAlignmentSurvey wordt kwantitatief en online uitgevoerd, want harde cijfers hebben over het algemeen de meeste overtuigingskracht. Hierdoor kunnen we de ruwe resultaten meestal al binnen enkele dagen opleveren. Omdat cijfers niet altijd voor zich spreken, voegen we ook diverse kwalitatieve elementen aan de vragenlijst toe, zodat we de uitkomsten in hun context kunnen plaatsen en ook beter duiden. Zo nemen we diverse open vragen in de vragenlijst op, vanzelfsprekend vooral rond de kernvragen van het onderzoek (bijvoorbeeld: ‘kunt u toelichten waar u dit oordeel op baseert?’ en ‘hoe kan uw werkgever dit concreet verbeteren?’). We vragen de medewerkers ook of ze bereid zijn hun antwoorden in een later stadium mondeling en anoniem aan een onafhankelijk onderzoeker toe te lichten. Follow-up interviews zijn onontbeerlijk als de uitkomsten op essentiële punten niet eenduidig zijn of als u geformuleerde oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde problemen/tekortkomingen op aantrekkelijkheid en effectiviteit wilt toetsen.

Output met impact: kernachtig maatwerkrapport

We leveren een maatwerkrapport op waarbij de aanbevelingen naadloos bij de strategische doelstellingen van de opdrachtgever aansluiten, zodat ze altijd relevant, nastrevenswaardig en ook praktisch haalbaar zijn. Daarom leveren we het rapport als concept aan om de uitkomsten met onze opdrachtgever te bespreken en/of te presenteren aan de medewerkers die ermee aan de slag moeten gaan, zodat we het maatwerkrapport op basis hiervan kunnen finaliseren.

In dit beknopte sheetrapport beschrijven we afhankelijk van de doelstelling wat  in de ogen van de stakeholders de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen, verbeterpunten, issues en opinie over specifieke vragen zijn. De uitkomsten worden met inzichtelijke grafieken en figuren en geïllustreerd met pakkende uitspraken (uit de open antwoorden) weergegeven. We maken hierbij gebruik van alle basisfiguren, charts en matrices uit het marktonderzoek, zoals de onderstaande.

Het rapport bevat ook een executive summary waarin we op een of twee sheets visueel weergeven wat de belangrijkste uitkomsten zijn en wat ze precies voor uw organisatie betekenen en welke verbeterpunten de realisering van de strategische organisatiedoelen dichterbij brengen en derhalve geïmplementeerd zouden moeten worden. Hierin beschrijven we kortom in niet mis te verstane woorden welke veranderingen mogelijk, wenselijk of noodzakelijk zijn om de medewerkers aan uw kant te krijgen.

Waarom wij hiervoor uw beste sparringpartner zijn

Door de technologische vooruitgang lijkt online-onderzoek een koud kunstje te zijn geworden dat elke Jan, Piet en Klaas met een internetverbinding en een goedkoop survey-tooltje kan uitvoeren, maar vergis u niet. Omdat dergelijke medewerkerspeilingen strategisch van aard zijn, moet u erop kunnen vertrouwen dat er niets misgaat. Maar zoals de onderstaande PDCA-cyclus van het Marktonderzoek illustreert bestaat elk onderzoek uit acht onderdelen en kan het bij ondeskundige toepassing dus op tenminste acht manieren misgaan. Bij een onduidelijke probleemanalyse en/of ambigu geformuleerde vragenlijst levert het bijvoorbeeld uitkomsten op die het probleem niet oplossen en zelfs niet goed geïnterpreteerd kunnen worden. Garbage in, garbage out. En – nog belangrijker – als de verkeerde conclusies worden getrokken raken ook de aanbevelingen kant noch wal en sorteren de strategische beslissingen die u hierop baseert niet het gewenste of zelfs een averechts effect en bent u nog verder van huis.

Omdat dit belangrijke onderzoek bijdraagt aan uw positie en het succes en voortbestaan van uw organisatie, kunt u het maar beter aan specialisten overlaten. Wij vragen net zolang door tot de probleemanalyse glashelder is, bedenken vervolgens de ideale opzet en stellen op basis van diverse gesprekken met uw interne specialisten een volledige maar ook beknopte vragenlijst op die de medewerkers graag invullen. En door onze uitgebreide kennis van en ervaring met de methoden en technieken van onderzoek kunnen onze onderzoeken elke toets der kritiek van bijvoorbeeld vakbondsbestuurders, journalisten en wetenschappers glansrijk doorstaan. Heel belangrijk als u de onderzoeksuitkomsten bij uw onderhandelingen inzet en/of in de media brengt. Bovendien garanderen we dat u uit de onderzoeksresultaten de juiste conclusies trekt, zodat u vervolgens ook de juiste stappen zet en aan de juiste knoppen draait om uw doel te bereiken.

Wilt u weten wat de EmployeeAlignmentSurvey voor uw vraagstuk kan betekenen? Mail ons dan voor een vrijblijvend intakegesprek:

noorth@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin