hoe gaan wij te werk?

measuretape-png

Niet ONZE methoden maar UW vraagstuk staat centraal

StakeholdersLab is een maatwerkbureau. Om de gedachten te bepalen hebben we een viertal proposities ontwikkeld (zie het hoofdmenu onder de knop ‘Wat’). Maar omdat elke organisatie voor andere uitdagingen staat, ontwikkelen we in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers een onderzoeksvoorstel op maat waarin de meest bruikbare elementen gecombineerd worden tot een optimale aanpak van het vraagstuk. En door onze jarenlange ervaring, kunnen we ook een rol van betekenis spelen bij het traject dat aan het onderzoek voorafgaat en bij de implementatie en beleidsontwikkeling die erop volgt.

100% echte stakeholders

Vanuit onze missie om de kloof tussen bedrijven en (semi-)publieke organisaties en hun stakeholders te dichten, bevragen we in al onze onderzoeken uitsluitend ‘echte’ stakeholders (personen die worden beïnvloed of invloed uitoefenen op het functioneren van de organisatie). Hoe geïnteresseerde buitenstaanders naar de organisatie kijken, is in onze visie nice to know.

Wij bevragen uitsluitend personen waar uw organisatie een wederzijds lonende relatie mee wil opbouwen.

Alleen de percepties en verwachtingen van personen waar de organisatie een wederzijds lonende relatie mee wil opbouwen, verdienen het wat ons betreft om nauwkeurig in kaart gebracht en in haar strategie, organisatiegedrag en de communicatie geïncorporeerd te worden.

Betrouwbare cijfers met diepgang

Toen we net van de universiteit kwamen, zwoeren we bij harde cijfers, maar in de loop der jaren ontdekten we dat cijfers weinig zeggen als je de achterliggende beweegredenen en percepties niet kent. Als de klanttevredenheid daalt van een 7,6 naar een 7,2 welke consequenties moeten onze opdrachtgevers daar dan aan verbinden? Dat wordt pas duidelijk wanneer we de respondenten in de ogen kijken en goed doorvragen naar hun achterliggende beweegredenen en verwachtingen.

Cijfers krijgen pas betekenis als we de belevingswereld erachter kennen.

Daarom hanteren we bij al onze onderzoeken een beproefde combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve technieken. In de meeste gevallen vragen wij de respondenten vooraf een beknopte online vragenlijst in te vullen die zij tijdens het werkplekgesprek mondeling toelichten. Als achteraf blijkt dat ze sommige vragen verkeerd hebben ingevuld, corrigeren we dat in onze dataset. Hierdoor levert deze aanpak betrouwbare cijfers die in de tijd gevolgd kunnen worden en diepgaande inzichten over de achterliggende motieven en behoeften, zodat ze in de juiste context geplaatst kunnen worden en onze opdrachtgevers er direct mee aan de slag kunnen gaan.

Onze onderzoeken verschaffen u betrouwbare cijfers met diepgang en duiding.

Output met impact

Wij zijn ervaren interviewers die in staat zijn hun bevindingen helder en overzichtelijk op te schrijven, maar wat ons betreft zijn dat randvoorwaarden. Wat ons misschien nog het meest van andere bureaus onderscheidt, is dat we de uitkomsten in hun context plaatsen en duiden, zodat onze opdrachtgevers weten wat ze voor hen betekenen en hoe ze hier met woord en daad op kunnen inspelen. En in onze conclusies en aanbevelingen vertalen we de uitkomsten naar hun strategie en (communicatie-)doelstellingen, zodat we een heldere prioritering kunnen aanbrengen en meteen duidelijk wordt welke verbeterpunten nice to have of need to have zijn.

Wij geloven in vakwerk

StakeholdersLab gelooft in ouderwets vakwerk en hanteert beproefde onderzoeks-methoden.

Bij een kwalitatieve meting laten we elk interview bijvoorbeeld integraal (‘verbatim’) door een professioneel bureau uitwerken. Vervolgens maken we op basis van alle uitgewerkte interviews codeboeken waarin de antwoorden van alle respondenten naar onderwerp zijn gerubriceerd. Analyse van de codeboeken vormt de basis voor het rapport.

Om beslagen ten ijs te komen, besteden we ook veel tijd aan de briefing van de klant, voeren we voorbereidende gesprekken met interne stakeholders om te achterhalen wat er speelt en bereiden we ons grondig voor.

High-profile stakeholders laten alleen aan goed ingevoerde interviewers het achterste van hun tong zien.

Daarom zijn high-profile stakeholders zoals corporate klanten, toezichthouders, vakbondsvertegenwoordigers, investeerders en persrelaties bij ons in goede handen.

Wij zijn uw visitekaartje

We zijn ons er als geen ander van bewust dat de interviewer het visitekaartje van onze opdrachtgevers is. Daarom nemen we daarbij maximale zorgvuldigheid in acht. De ervaring leert dat stakeholders onze aanpak waarderen. Onze VIP-benadering onderstreept hoe belangrijk zij zijn voor de organisatie in kwestie. En ook het feit dat hun mening er kennelijk toe doet, straalt positief af op de reputatie van onze opdrachtgevers.

Ons onderzoek maakt de kwaliteit van uw stakeholder-relaties niet alleen zichtbaar, maar verbetert het ook.

Geen verrassingen bij de oplevering

We doen er alles aan om de afgegeven planning te halen en meestal lukt dat ook. Bij onvoorziende omstandigheden informeren we onze opdrachtgevers direct, zodat zij niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Wij verrassen u alleen in positieve zin.

De totale doorlooptijd van een onderzoek met 24 gesprekken bedraagt circa 6 weken.

We brengen nooit aanvullende kosten in rekening. Als de opdrachtgever besluit het onderzoek tussentijds uit te breiden, factureren we de aanvullende kosten pas na een schriftelijk fiat.

Om ons uit te nodigen voor een persoonlijke kennismaking, klik hier:

Info@stakeholderslab.nl

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn