#2. Snel een stakeholder-onderzoek nodig?

U laat periodiek de tevredenheid van uw klanten en medewerkers bevragen en wilt nu ook weten wat de overige stakeholders van uw organisatie verwachten en hoe ze hier beter aan tegemoet kan komen? Dan zal de StakeholderScan u interesseren.

Kijk eens wat vaker in de spiegel van uw stakeholders

Het ei van Columbus

Stakeholders plaatsen organisaties en hun onderzoekers voor drie dilemma’s. Organisaties hebben enerzijds behoefte aan betrouwbare cijfers, maar omdat echte stakeholders maar mondjesmaat of helemaal niet bij onderzoekspanels staan ingeschreven, kunnen we plat gezegd geen blik stakeholders opentrekken, maar moeten we hen per individu actief gaan werven. Daar komt bij dat veel stakeholders vanwege hun overvolle agenda’s niet bereid zijn een online-vragenlijst in te vullen. Met als gevolg dat de steekproeven doorgaans een geringe omvang hebben, hetgeen de betrouwbaarheid van de uitkomsten niet ten goede komt.

Geen callcenter maar expert-interviews

Daarnaast vormen ook de kosten een hindernis. Omdat stakeholders van strategisch belang zijn, verdienen en eisen ze vaak ook een VIP-behandeling. Daarom maken we bij onderzoek onder high-profile stakeholders meestal gebruik van expertinterviews op de werkplek. Maar die methode brengt relatief hoge kosten met zich mee. De factor tijd is het derde dilemma. Het inplannen en uitvoeren van werkplekgesprekken kost vaak meer tijd dan organisaties tot hun beschikking hebben. Bijvoorbeeld omdat ze voor een strategische keuze staan of over hun stakeholderrelaties moeten rapporteren, willen ze liefst zo snel mogelijk de thermometer in hun stakeholderpopulatie steken.

De StakeholderScan helpt al deze dilemma’s de wereld uit. De interviews worden telefonisch door senior-onderzoekers uitgevoerd. En omdat de stakeholders zich hierdoor écht gezien, gehoord en serieus genomen voelen, draagt dit bij aan de reputatie van onze opdrachtgevers en ligt de respons hierbij ook aanzienlijk hoger dan bij online-onderzoek (circa 40% versus 25%). De gesprekken nemen ook minder tijd van de senior-onderzoekers in beslag, zodat de kosten circa 30% lager liggen dan bij face-to-face werkplekgesprekken en de resultaten aanzienlijk sneller (meestal binnen circa 2 maanden) opgeleverd kunnen worden.

Incidenteel en periodiek

Wilt u eenmalig bij uw stakeholders te rade gaan, eens per (twee) jaar de thermometer in het stakeholderveld steken of besluit u dit liever in een later stadium? Met de StakeholderScan is dit allemaal mogelijk. Na oplevering evalueren we het project en bepaalt u hoe we verder gaan.

Betrouwbare cijfers én diepgaande inzichten

Bij de StakeholderScan gebruiken we een beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. We vragen de stakeholders tijdens de interviews de organisatie in kwestie in zijn totaliteit en op een aantal relevante aspecten cijfermatig te beoordelen en vervolgens om dit mondeling toe te lichten. Hierdoor levert de StakeholderScan betrouwbare cijfers die u bijvoorbeeld in uw rapportagecyclus kunt opnemen en diepgaande inzichten in de belevingswereld die achter de  cijfers schuilgaat. Hierdoor ontstaat altijd veel handelingsperspectief en wordt duidelijk welke stappen de organisatie concreet kan zetten om beter aan de verwachtingen van de stakeholders te voldoen, zodat ze haar strategische doelstellingen actief gaan steunen.

Ook voor aandeelhouders en grootzakelijke klanten

Geschikt voor elke high-profile stakeholder

De StakeholderScan is met name geschikt voor high-profile stakeholders oftewel belanghebbenden die van strategisch belang zijn voor de organisatie, maar niet goed met de geijkte onderzoeksmethoden bevraagd kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan franchisenemers, grootzakelijke klanten, investeerders of aandeelhouders, politici, ambtenaren/toezichthouders, vakjournalisten, leveranciers of bestuurders van koepels/brancheverenigingen, peers, milieuorganisaties, consumentenorganisaties of vakbonden en OR-leden.

In de meeste gevallen volstaan 30 telefonische interviews

De StakeholderScan bestaat uit een reeks telefonische interviews die elk circa 30 minuten in beslag nemen en niet door een callcenter-medewerker maar uitsluitend door senior-onderzoekers worden afgenomen. In de meeste gevallen volstaan circa 30 interviews, maar als het een groot aantal stakeholdergroepen betreft, kunnen we het naar wens opschalen.

Een betrouwbare meetinstrument voor de toekomst

Op basis van gesprekken met de opdrachtgever en de uitkomsten van voorgaande (eigen) onderzoeken stellen we een gespreksrichtlijn en een beknopte kwantitatieve vragenlijst op waarin de belangrijkste beoordelingsaspecten, onderwerpen en issues zijn opgenomen. Door met een open vraag naar het totaaloordeel van de betreffende organisatie te beginnen en vervolgens te vragen met welke deelaspecten die oordeel samenhangt, brengen we de beoordelingsaspecten in kaart die voor de stakeholders het meest van belang zijn.

Cijfers plus de belevingswereld erachter

En door ook naar het belang van deze aspecten te informeren, kunnen we een beknopte maar ook min of meer volledige vragenlijst met de meest relevante vragen formuleren die bij vervolgmetingen en bijvoorbeeld online-onderzoek ingezet kan worden. Deze informatie helpt ons ook de uitkomsten en verbeterpunten na afloop te prioriteren, zodat de opdrachtgever kan bepalen welke verbeterpunten nu en op korte of langere termijn mogelijk, wenselijk of noodzakelijk zijn. Ook hiermee verschaft de StakeholderScan u meer handelingsperspectief dan andere stakeholderonderzoeken.

De uitkomsten van de StakeholderScan zijn vanwege de relatief kleine steekproef in statistische zin weliswaar indicatief. Maar doordat we erop toezien dat alle relevante stakeholders in de steekproef zijn vertegenwoordigd, laat het altijd wel goed zien hoe deze ervaren professionals naar de organisatie kijken en wat in hun optiek de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen, reputatierisico’s en andere issues zijn. Desgewenst toetsen we de uitkomsten na afloop middels bijvoorbeeld online-onderzoek bij een grotere groep stakeholders (bijvoorbeeld klanten en medewerkers) op statistische representativiteit. Omdat er dan al een beknopte vraagpuntenlijst is ontwikkeld, kan dat vervolgonderzoek zeer snel en ook tegen relatief geringe kosten worden uitgevoerd.

Alle stakeholders worden hand-picked geselecteerd en persoonlijk uitgenodigd

We adviseren de klanten van de StakeholderScan altijd een voorselectie te maken uit het totale stakeholderbestand. Bij 30 interviews levert de opdrachtgever een lijst aan met minimaal 75 stakeholders met een evenwichtige verdeling over alle relevante stakeholdergroepen.

Rodeloper-behandeling werkt

Om de deelnamebereidheid te optimaliseren is het ook aanbevelenswaardig hen middels een brief of e-mail die bij voorkeur is ondertekend door een bestuurder van de betreffende organisatie persoonlijk voor het onderzoek uit te nodigen. Vervolgens neemt StakeholdersLab telefonisch contact met hen op voor het maken van een belafspraak op het tijdstip dat hen het beste uitkomt (eventueel ook ‘s avonds of in het weekend). Deze rodeloperbehandeling wordt meestal bijzonder gewaardeerd en werkt ook responsverhogend.

Beknopt maatwerkrapport met eenduidige conclusies en realistische aanbevelingen

Eerst presenteren dan rapporteren

Vanuit de missie om onze klanten bovenal zoveel mogelijk handelingsperspectief te bieden, leveren we altijd een maatwerkrapport op waarbij vooral de aanbevelingen naadloos bij de operationele en strategische doelstellingen van de opdrachtgever aansluiten, zodat ze altijd relevant, nastrevenswaardig en praktisch haalbaar zijn. Daarom geven we er de voorkeur aan om de onderzoeksuitkomsten als concept op te leveren en ten kantore van de opdrachtgever te presenteren aan degenen die ermee aan de slag moeten gaan om het uiteindelijk op basis van deze bespreking te kunnen finaliseren.

In de beknopte maatwerkrapportage beschrijven we afhankelijk van de doelstelling wat  in de ogen van de stakeholders de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen, verbeterpunten, issues en opvattingen over specifieke voorgelegde vraagstukken zijn. De uitkomsten worden geïllustreerd met pakkende citaten van de stakeholders en inzichtelijke grafieken en figuren. Door de Prioriteitenmatrix bijvoorbeeld waarin de waardering op de gekozen beoordelingsaspecten wordt afgezet tegen het belang dat de stakeholders eraan toekennen. Dit stelt u in staat de verbeterpunten helder te prioriteren.

Het rapport bevat ook een management summary waarin in kort bestek een eenduidig antwoord op de onderzoeksvragen wordt gegeven en wordt beschreven wat de onderzoeksuitkomsten precies voor u betekenen en welke verbeterpunten de realisering van de operationele en strategische organisatiedoelen dichterbij brengen en derhalve geïmplementeerd zouden moeten worden. Hierin wordt kortom in niet mis te verstane bewoordingen beschreven hoe de organisatie nu en op termijn beter aan de verwachtingen van de stakeholders tegemoet kan komen en welke veranderingen mogelijk, wenselijk ook noodzakelijk zijn.

Strategische inzichten voor de prijs van een standaard onderzoek

Door de kostenefficiënte opzet kunnen we de StakeholderScan voor een lager tarief aanbieden dan u waarschijnlijk bij stakeholderonderzoeken gewend bent. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de vraagstelling en de stakeholdergroepen kost dit arbeidsintensieve en strategische onderzoek niet veel meer dan een standaard kwalitatief onderzoek. En voor vervolgmetingen geven we u een korting van tenminste 15%.

What’s in it for me?

StakeholderScan verschaft u een informatievoorsprong

De StakeholderScan helpt u de relaties met uw stakeholders te verbeteren, zodat zij de strategische koers van uw organisatie niet (langer) tegenwerken, maar juist actief gaan steunen. Maar wat nog weleens wordt vergeten is dat stakeholders bijna altijd zeer ervaren professionals zijn met uitzonderlijk veel marktkennis die organisaties derhalve bij uitstek kunnen helpen meer toegevoegde waarde voor de klanten en medewerkers te creëren, zodat de metingen uw organisatie ook helpen excelleren. Met dit onderzoek kunt u uw stakeholders dus niet alleen in ambassadeurs veranderen, maar ook in consultants.

Kort samengevat levert de StakeholderScan het volgende op:

  1. Vroegtijdige signalering van alle relevante trends en mogelijke reputatierisico’s
  2. Strategische steun (alignment) en aanbevelingen (endorsements) van belangrijke stakeholders
  3. Inzicht in de wijze waarop de stakeholders uw organisatie evalueren en beoordelen en wat zij als haar belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zien
  4. Concrete aanbevelingen ter verbetering van uw productassortiment, dienstverlening en communicatie
  5. Concrete adviezen om de relaties met de afzonderlijke stakeholdergroepen te verbeteren
  6. Maatwerkadvies voor de ontwikkeling van uw stakeholderbeleid.

Wilt u weten of de StakeholderScan ook voor uw vraagstuk de meest geschikte methode is? Mail ons gerust.

noorth@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin