#2. Gericht werken aan alignment?

AI Wordcloud 1.0

 

Maakt uw stakeholdermanagement effectief en accountable

 

Bent u al met veel stakeholders in gesprek, maar wilt u meer gestructureerd en holistisch aan uw externe relaties gaan werken, zodat ze de strategische organisatiedoelen gaan steunen? Dan is het Stakeholder Alignment Dashboard wellicht iets voor u.

Wat is alignment ook alweer en hoe kun je het verdienen?

In navolging van toonaangevende multinationals zetten ook steeds meer Nederlandse bedrijven en (semi-)publieke organisaties in op betere relaties met al hun stakeholders. Niet zozeer uit idealisme, maar uit welbegrepen eigenbelang, want strategische stakeholderssteun is wat koolstofdioxide en water is voor bomen en planten. Om belangrijke stakeholders zover te krijgen dat ze hun strategische koers gaan steunen, moeten organisaties wederzijds-lonende relaties met hen opbouwen (Van Riel, 2012).

Zonder alignment van de stakeholders worden strategische doelen niet bereikt 

Hiervoor is een diepgaand inzicht in hun behoeften, wensen en verwachtingen onontbeerlijk, want alleen daarmee vinden we de common grounds waar onze belangen convergeren en de win-wins die de samenwerking alleszins profijtelijk maakt.

Een dashboard maakt uw stakeholdermanagement efficiënter, effectiever en accountable

Een dashboard waarmee u doorlopend vinger aan de pols houdt bij alle stakeholders die uw organisatie nodig heeft om haar doelen te bereiken heeft in de eerste plaats het voordeel dat het holistisch van aard is. Het laat zien wie de belangrijkste ambassadeurs, criticasters en influentials zijn, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen welke groepen de meeste aandacht en inzet vergen. Dit leidt tot een betere inzet van de beperkte aandacht en middelen en maakt uw stakeholdermanagement dus veel efficiënter. Bovendien maken de herhalingsmetingen de effecten van de aanpassingen in het beleid en/of de communicatie zichtbaar. Hierdoor maakt het dashboard uw inzet ook effectiever en accountable.

Alle strategische stakeholders in één dashboard

We onderscheiden 15 stakeholdergroepen die voor elke grote organisatie van meer of minder belang zijn. In het midden staan de primaire stakeholders, voor wie organisaties in lijn met hun purpose of merkbelofte zoveel mogelijk toegevoegde waarde moeten creëren. Deze stakeholders zijn de succes- en reputatiemakers, want als organisaties voor hen meer toegevoegde waarde creëren dan de concurrenten, volgt de gewenste reputatie vanzelf. In de tweede ring staan de secundaire stakeholders die de organisatiedoelen kunnen tegenwerken, maar ook steunen.

De secundaire stakeholders zijn de succes- en reputatieversterkers.

Zij zijn de succes- en reputatieversterkers, omdat zij organisaties kunnen helpen meer toegevoegde waarde voor hun primaire stakeholders te creëren en ook het goede of minder goede organisatiegedrag luid en duidelijk aan hun achterban en het brede publiek kenbaar maken (in de vorm van onafhankelijke endorsements of kritiek). In de buitenste ring staat het brede publiek, waarin ook de potentiële klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en lokale communities zijn opgenomen. Het Stakeholder Alignment Dashboard richt zich op de tweede ring met alle secundaire stakeholders.

 

 

Betrouwbare buitenspiegels om in control te zijn over alle reputatierisico’s

Het Stakeholder Alignment Dashboard is in feite een panel waarmee u regelmatig bij alle relevante stakeholders kwalitatief en kwantitatief onderzoek kunt uitvoeren. Hiermee installeert u betrouwbare buitenspiegels waarmee u alle kritiek uit de buitenwereld organiseert, zodat u er niet meer door wordt overvallen, voorkomt dat oranje stoplichten op rood springen en dus volledig in control bent over alle reputatierisico’s. Bovendien biedt dit instrument legio mogelijkheden om te achterhalen hoe u in co-creatie met uw belangrijkste stakeholders gestructureerd en accountable aan de realisering van uw organisatiedoelen kunt werken. Met consumentenorganisaties uw producten en diensten beter laten aansluiten op de behoeften en wensen van de veeleisende consumenten. Met maatschappelijke organisaties volgens de filosofie van creating shared value samenwerken, zodat uw CSR-beleid meer impact krijgt. En met samenwerkingsbereide vakbonden werken aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, bijvoorbeeld. Door hun kritiek en verbeterpunten ter harte te nemen en waar mogelijk constructief en vanuit gedeelde belangen samen te gaan werken, worden deze relaties wederzijds-lonend en groeit hun engagement en alignment vanzelf.

Meer weten over de opzet van het Stakeholder Alignment Dashboard, klik hier

Een gefaseerde aanpak

De opzet van het Stakeholder Alignment Dashboard verloopt in 5 fasen:

  1. Kick-off meeting
  2. selectie van alle strategisch belangrijke stakeholdergroepen
  3. selectie van beeldbepalende individuen uit elke gekozen stakeholdergroep
  4. ontwikkelen kwantitatief en kwalitatief onderzoeksmateriaal
  5. uitvoeren circa 50 werkplekgesprekken

1. Kick-off meeting

Om dit strategische instrument op te kunnen zetten, is een intensieve samenwerking tussen de onderzoekers en de betrokken functionarissen van de opdrachtgever van het grootste belang. De wensen, behoeften en zorgen van de stakeholders in kaart brengen, is relatief eenvoudig. Maar onze adviezen worden pas echt waardevol als we deze uitkomsten kunnen afzetten tegen de doelstellingen en strategie van de organisatie.

Onze adviezen worden pas echt waardevol als we de onderzoeksuitkomsten afzetten tegen uw strategische doelstellingen 

Daarom organiseren we voorafgaand aan de eerste meting een bijeenkomst met alle betrokken functionarissen. Daarin bespreken we de strategische koers, (communicatie)doelstellingen en de belangrijkste issues en ontwikkelingen van de organisatie en de contacten met de afzonderlijke stakeholdergroepen. Het geeft de onderzoekers ook meer feeling bij de belangrijkste issues en helpt ons bij het opstellen van een goede gespreksrichtlijn en vragenlijst.

2: Selectie van alle strategisch belangrijke stakeholdergroepen

Vervolgens selecteren we op basis van het onderstaande model de meest relevante secundaire stakeholdergroepen. Vanzelfsprekend kunnen groepen naar wens worden weggelaten of juist toegevoegd.

3. Selectie van beeldbepalende individuen uit elke gekozen stakeholdergroep

Als de belangrijkste stakeholdergroepen zijn geselecteerd, kiezen we in overleg per groep de belangrijkste influentials die voor het onderzoek worden uitgenodigd. We gaan hierbij uit van de adressenbestanden van de opdrachtgever, maar desgewenst kunnen we vanuit ons eigen stakeholdernetwerk ook namen aanleveren. In overleg zorgen we in elk geval voor een goede afspiegeling van de belangrijkste individuen uit de betreffende groepen.

De selectieprocedure brengt uw stakeholderpopulatie scherper in beeld 

4. Ontwikkelen kwantitatief en kwalitatief onderzoeksmateriaal

Aansluitend ontwikkelen we in nauwe samenspraak met de opdrachtgever een kwalitatieve gespreksrichtlijn. Daarin zijn de belangrijkste thema’s, issues en gespreksonderwerpen opgenomen. En om de verschillen tussen de groepen en de ontwikkeling in de tijd beter zichtbaar te maken, ontwikkelen we ook een beknopte kwantitatieve vragenlijst met alle relevante aspecten, issues en thema’s. Wij gebruiken hier doorgaans onze De 7 bouwstenen van de Stakeholderreputatie als uitgangspunt, omdat dit volgens onze onderzoeken de belangrijkste aspecten zijn waarop stakeholders organisaties beoordelen. Desgewenst kunnen we ook andere beoordelingsaspecten, bijvoorbeeld bestaande KPI’s of aspecten die in eerdere metingen relevant zijn gebleken, en klantspecifieke vragen in de vragenlijst opnemen.

 

De respondenten vullen vooraf een beknopte kwantitatieve vragenlijst en lichten hun antwoorden tijdens het interview mondeling toe

Voorafgaand aan het interview ontvangen de stakeholders een e-mail met een link naar de online-vragenlijst. Tijdens de interviews krijgen ze de gelegenheid hun antwoorden mondeling toe te lichten. Door deze aanpak levert het onderzoek naast betrouwbare cijfers ook diepgaande inzichten op die het succes van de stakeholderdialoog vergroten.

5. Uitvoeren van circa 50 werkplekgesprekken

Als de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, worden circa 50 werkplekgesprekken van elk 45-60 minuten met de geselecteerde stakeholders uitgevoerd.

Omdat de stakeholders zelf de plaats en het tijdstip mogen bepalen, is bij werkplekgesprekken de deelnamebereidheid optimaal 

Als er minder dan 10 groepen worden geselecteerd, kan vanzelfsprekend met minder interviews worden volstaan.

Het werkplekgesprek is een beproefde methode om high-profile stakeholders te interviewen.

Deliverables

De uitkomsten worden gerapporteerd in de vorm van een beknopt sheetrapport waarin helder uiteen wordt gezet welke stakeholders van het grootste belang zijn voor het behalen van de operationele en strategische doelstellingen en wat hun belangrijkste kritiek- en verbeterpunten of andere operationele of strategische adviezen zijn. De uitkomsten worden geïllustreerd met pakkende uitspraken van de stakeholders en inzichtelijke figuren. Met de Stakeholder Alignment Thermometers bijvoorbeeld:

 

Stakeholder Agenda

Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten stellen we per stakeholdergroep een Stakeholder Agenda op.

De Stakeholder Agenda laat per stakeholdergroep zien welke issues geadresseerd moeten worden 

Hierin wordt in lijn met de purpose of merkbelofte een duidelijke prioritering aangebracht van de onderwerpen, aspecten en issues die in het beleid, de communicatie en de stakeholderdialoog geadresseerd moeten worden. Dit zijn kortgezegd alle strategische kritiekpunten waarbij de organisatie niet (volledig) doet wat ze belooft en in strijd met de eigen purpose of merkbelofte handelt. Hierbij geven we ook per groep ook de samenwerkingsmogelijkheden aan.

KPI’s

Desgewenst helpen we u ook om heldere en relevante KPI’s te formuleren waar u per stakeholdergroep op kunt sturen.

We helpen u bij de formulering van uw KPI’s.

Dit zijn oneerbiedig gezegd de ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om stakeholdersteun voor de organisatiedoelen te verwerven.

Stakeholder App

De uitkomsten van het Stakeholder Alignment Dashboard kunnen in samenwerking met externe partners ook in een app worden verwerkt, waaraan elke medewerker kan aflezen welke stakeholders voor hun organisatie het belangrijkst zijn, wat hun belangrijkste behoeften, wensen, issues en zorgen zijn en wat ze van de organisatie mogen verwachten. Hierdoor wordt de communicatie van de afzonderlijke medewerkers met de buitenwereld meer gestroomlijnd (gaat elke medewerkers in wezen hetzelfde ‘verhaal’ vertellen), weet elke medewerkers waar hij/zij bij de contacten met de afzonderlijke stakeholders op moet letten en gaat elke medewerker bijdragen aan een betere reputatie en meer alignment van de stakeholders.

Herhalingsmetingen

De metingen van het Stakeholder Alignment Dashboard worden idealiter jaarlijks uitgevoerd, maar vanzelfsprekend kunnen we als daar aanleiding toe is ook vaker sonderen.

Uw stakeholders zijn bij ons in goede handen

De praktijk leert dat opdrachtgevers er in eerste instantie vaak moeite mee hebben hun gewaardeerde stakeholders, vooral toezichthouders, overheid en politiek, door een externe partij te laten interviewen. StakeholdersLab weet als geen ander hoe belangrijk deze stakeholders voor u zijn.

StakeholdersLab weet als geen ander hoe belangrijk de stakeholders voor u zijn 

We maken alleen gebruik van representatieve en goed ingevoerde senior-onderzoekers die hun sporen ruimschoots hebben verdiend en waar de stakeholders op hun niveau mee van gedachten kunnen wisselen. Bovendien worden alle interviewers vooraf door de opdrachtgever gebrieft, zodat we altijd beslagen ten ijs komen.

Verrassend lage prijzen

Een onderzoek van deze omvang kost bij de grote bureaus al gauw een halve ton, maar vanwege onze lage overhead kan StakeholdersLab het voor de helft uitvoeren. Maar geld mag wat ons betreft geen reden zijn om van deze strategisch belangrijke stakeholder-survey af te zien. Dus als u een klein budget hebt, passen wij er een mouw aan. Bijvoorbeeld door een deel van de interviews telefonisch uit te voeren.

What’s in it for me?

Kort samengevat verschaft het Stakeholder Alignment Dashboard u een strategisch instrument waarmee u de efficiëncy en effectiviteit van uw stakeholderverwachtingsmanagement optimaliseert en accountable maakt en ook continu voeling houdt bij al hetgeen er onder uw belangrijkste stakeholders leeft. Het voorziet uw organisatie van operationele en strategische inzichten over hun mindset, overwegingen, zorgen, verwachtingen, gevoelige thema’s en relevante issues, zodat u hun hoofden en harten gemakkelijker voor uw organisatie en strategische koers wint.

Het Stakeholder Alignment Dashboard haalt uw stakeholders naar binnen, zodat ze u niet (langer) tegenwerken maar juist vóór u gaan werken 

Daarnaast helpt het u de dialoog met uw stakeholders actueel en relevant te houden. En omdat u de (cijfermatige) uitkomsten in uw jaarverslag kunt opnemen, bewijst het Stakeholder Alignment Dashboard aan de gehele samenleving dat u uw stakeholders serieus neemt. En dat is altijd goed voor uw reputatie.

Kennis maken en ontdekken of dit dashboard ook voor uw organisatie geschikt is?

Henk@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn