#4. Uw medewerkers binden en boeien?

Medewerkers3

MTO Motivator logo 1.0

Houdt uw talent gemotiveerd

 

Uw organisatie maakt een turbulente periode door en u wilt weten welk effect dit op ‘de werkvloer’ heeft en hoe u de motivatie en productiviteit van uw medewerkers op peil kunt houden? Dan adviseren we u onderstaande tekst te lezen.

Inleiding

MTO Motivator is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) dat organisaties naast betrouwbare cijfers over de tevredenheid van hun medewerkers ook diepgaand inzicht biedt in hun werkbeleving, doelen en motieven.

We kunnen onze medewerkers dwingen hun handen en verstand te gebruiken, maar hun hart stellen ze vrijwillig ter beschikking.

Dit helpt organisaties hun medewerkers intrinsiek te motiveren, zodat hun loyaliteit en engagement groeit.

Hoe verhoog ik de motivatie van mijn mensen?

Zo ongeveer elke organisatie laat regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Onder normale omstandigheden is dit een uitstekend middel om vinger aan de pols te houden, maar als de organisatie een turbulente periode doormaakt is dit niet meer toereikend om de motivatie en productiviteit van de medewerkers op peil te houden.

Bijvoorbeeld bij fusies of reorganisaties, want die schaden niet zelden de prestatiemotivatie en productiviteit.

MTO Motivator zorgt voor rust in de tent.

En doordat ze juist de meest getalenteerde medewerkers ertoe aanzetten naar een andere baan uit te kijken, kunnen fusies en reorganisaties de concurrentiepositie ook in gevaar brengen. Vooral als de war on talent uitbreekt.

Ook bij veranderende marktomstandigheden, verhevigde concurrentieverhoudingen of gewoon omdat de klanten hogere eisen stellen, verdient de motivatie van de medewerkers een krachtige impuls. Voor al deze vraagstukken is kwalitatief onderzoek dat de belevingswereld achter de medewerkerstevredenheid zichtbaar maakt een beproefd middel.

MTO Motivator laat de belevingswereld van uw medewerkers zien en maakt hun tevredenheid actionable.

En als de efficiëncy, de samenwerkingsbereidheid of de klantgerichtheid omhoog moeten of er moeten nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld, levert MTO Motivator een schat aan creatieve ideeën op van degenen die het beste weten waar de klanten echt blij van worden.

Meer weten over de opzet en output van MVO Motivator, klik hier

Het meest interessante aan een antwoord is wat erachter schuilgaat

Omdat dit de meest diepgaande informatie en concrete suggesties/aanbevelingen oplevert, voeren we het onderzoek uit met behulp van circa 20 face-to-face werkplekgesprekken van elk 45-60 minuten. Het stelt ons in staat om goed door te vragen en maakt de diepere motieven, drijfveren, wensen, behoeften en ambities van de medewerkers zichtbaar. Bijkomend voordeel is dat de medewerkers zich door deze VIP-benadering gewaardeerd voelen, zodat het onderzoek hun tevredenheid niet alleen in kaart brengt maar ook stimuleert.

Vraagstelling

We voeren de gesprekken aan de hand van een gespreksrichtlijn die in nauwe samenspraak met de opdrachtgever wordt opgesteld. Daarin zijn bijvoorbeeld de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Achtergrond van de medewerker en de duur en kwaliteit van de relatie met het bedrijf;
  • Evaluatie en beoordeling van de huidige situatie op de werkplek en de gevolgen van de reorganisatie, bijvoorbeeld voor wat betreft communicatie en implementatie van de reorganisatie, de samenwerking binnen en tussen de afdelingen, de waargenomen klantgerichtheid of de ontwikkelingen op de markt of binnen het bedrijf (spontaan);
  • De gewenste identiteit van het bedrijf;
  • De geprojecteerde identiteit van het bedrijf;
  • De waargenomen identiteit van het bedrijf;
  • De gaps tussen de gewenste, geprojecteerde en waargenomen identiteit;
  • SWOT van de organisatie (geholpen);
  • Concrete aanbevelingen voor verbetering van de medewerkersmotivatie;
  • Concrete aanbevelingen voor verbetering van de service en dienstverlening.

We nemen ook een gestandaardiseerde vragenlijst mee die de medewerker voorafgaand online invult en tijdens het interview mondeling toelicht. Daarin zijn de totale tevredenheid en de belangrijkste KPI’s van medewerkerstevredenheid opgenomen. En vanzelfsprekend is er ook ruimte voor specifieke issues en vragen van de opdrachtgever.

De Prioriteitenmatrix laat zien welke aspecten de medewerkerstevredenheid het sterkts beïnvloeden en hoe uw organisatie daarop scoort.

De onderstaande fictieve prioriteitenmatrix geeft weer welke aspecten volgens de medewerkers het meest belangrijk zijn voor hun tevredenheid en hoe hoog de organisatie erop scoort. Op de aspecten in het linkerbovenkwadrant dient actie te worden ondernomen.

Prioriteitenmatrix MVO motivator 1.1

Desgewenst kunnen we met het oog op de continuïteit ook vragen uit eerdere medewerkersonderzoeken in de vragenlijst opnemen. Deze beproefde combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, verschaft betrouwbare cijfers waarmee de tevredenheid en loyaliteit van de medewerkers in de tijd gevolgd kunnen worden. En diepgaande inzichten en concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van de medewerkerstevredenheid en motivatie.

Indien daar aanleiding voor is, toetsen we in samenwerking met onze partnerbureaus de uitkomsten op statistische representativiteit bij grote groepen medewerkers.

What’s in it for me?

MTO Motivator is een betrouwbaar instrument om inzicht te krijgen in de belevingswereld van uw medewerkers, zodat u bij calamiteiten snel kunt ingrijpen en getalenteerde medewerkers beter kunt boeien en aan uw organisatie kunt binden.

MTO Motivator helpt u getalenteerde medewerkers te binden en te boeien.

Het laat ook zien hoe u de rust op de werkvloer herstelt en uw medewerkers motiveert en in beweging krijgt en houdt. Het verschaft u de argumenten om met hen het gesprek aan de gaan en de incentives om het beste uit hen naar boven te halen, zodat u tijdig kunt inspelen op veranderingen in de markt en het verschil maakt.

Reageren?

Henk@stakeholderslab.nl

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn