1. The Hottest Trend in Leadership

(voorpublicatie van het nieuwe boek van Henk Noort Corporate Empathie: Inleiding en Hoofdstuk 1)

INLEIDING

Nooit eerder in de geschiedenis was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo gering. In deze tijd van ‘zenden’ zonder ‘ontvangen’ waarin de polarisatie omgekeerd evenredig toeneemt met de bereidheid ons in onze medemensen te verdiepen, is empathie een schaars goed geworden waarmee professionals zich bij uitstek kunnen onderscheiden. Dat empathie de stof is waarvan elke vriendschap en liefdesrelatie is gemaakt, valt in elk relatieboek te lezen.

Nooit eerder was de vraag naar empathie zo groot en het aanbod zo gering

Maar dat ook organisaties en hun bestuurders en managers met deze soft skill harde resultaten kunnen boeken en hiermee zelfs reputatie- en/of marktleider kunnen worden, zal je waarschijnlijk verbazen. Daarom nodig ik je uit: bekijk de wereld eens door de ogen van deze marktonderzoeker.

Gedurende de 25 jaar dat ik het vak van marktonderzoeker beoefen, heb ik met mijn collega’s vele klanten, medewerkers, leveranciers, investor relations, journalisten, vakbondsbestuurders, politici, belangenbehartigers en tal van andere stakeholders schriftelijk, telefonisch, online of face-to-face diepgaand en uitvoerig bevraagd. En op basis daarvan uiteenlopende bedrijven en (semi-)publieke organisaties over hun communicatie-, reputatie- en stakeholderbeleid geadviseerd. Never a dull moment. Als psycholoog fascineert het me nog steeds bovenmatig dat dit vak me met de neus op de meest actuele maatschappelijke ontwikkelingen drukt, me bij beroemde en onzichtbare bedrijven in de ‘keuken’ laat kijken en ook vrij nauwkeurig laat zien hoe de interactie met hun stakeholders uitpakt.

Het resultaat van mijn pelgrimstocht

Gaandeweg merkte ik dat er bij de interactie van grote organisaties en hun stakeholders voortdurend dezelfde fouten worden gemaakt, zodat ik nieuwe opdrachtgevers vaak hetzelfde moet aanbevelen als oude. Omdat ik deze missing link nog niet precies onder woorden kon brengen, ging ik er vijf jaar geleden naar op zoek om hem in een boek te vangen. Deze zoektocht zou een pelgrimstocht blijken te zijn, waarbij ik als de archetypische held uit Joseph Campbell’s meesterwerk een reeks beproevingen onderging, mezelf tegenkwam, maar ook veel wijze raad ontving en hulp uit onverwachte hoek om uiteindelijk met mijn Heilige Graal in mijn rugzak als een nieuw mens huiswaarts te keren. Het boek was bedoeld om mijn zilveren jubileum luister bij te zetten, maar terwijl ik mijn bevindingen formuleerde werd ik door een opborrelende maatschappelijke onderstroom opgetild. De slechte fit tussen het bedrijfsleven en de samenleving werd gaandeweg een maatschappelijk probleem dat in toenemende mate onze welvaartsstaat bedreigt. Ondertussen klinkt de roep van een legertje postmaterialistische multinationalbashers om de bestuurlijke elite met verregaande herregulering mores te leren, steeds luider. Omdat demoniseren van intellectuele gemakzucht getuigt en vertellen hoe het dan wél moet beduidend meer denkkracht en creativiteit vergt, presenteer ik een positieve nieuwe weg uit de vertrouwenscrisis die een beroep doet op het welbegrepen eigenbelang en draconische staatsdwang en de guillotine overbodig maakt.

Het kernprobleem van de vertrouwenscrisis is dat het technocratische wereldbeeld dat bestuurders en managers op de klassieke business schools met de paplepel wordt ingegoten, over de uiterste houdbaarheidsdatum heen is. Met dit economistische oude denken dat klanten, medewerkers en andere stakeholders niet als levende wezens van vlees en bloed percipieert maar tot factoren objectiveert, win je de oorlog niet. Sommige bedrijven noemen hun klanten in hun jaarverslagen en persberichten revenue generating units (rgu’s). Zij hebben de tekenen aan de wand nog niet ontcijferd, want de assertieve klant pikt het niet langer om als winstmachine te worden gepercipieerd en bejegend.

Objectivering maakt het probleem alleen maar groter

En ook medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en leden van lokale communities vertikken het om nog langer als pionnen op het schaakboord heen en weer te worden geschoven. Als reactie op de kikkerregen van kritiek streven steeds meer grote organisaties naar wederzijds-lonende relaties met al hun stakeholders, zodat zij de strategische organisatiedoelstellingen niet saboteren maar steunen. De stakeholders moeten met andere woorden in de gewenste richting opgelijnd (‘aligned’)  worden, alsof ze willoze vaartuigen zijn. Maar omdat we de problemen die voortkomen uit een slechte fit tussen organisaties en hun veranderende omgeving niet kunnen oplossen met het tecnocratische denken dat het heeft veroorzaakt, is het hoog tijd om de bakens te verzetten en het roer om te gooien.

Het kan je immers niet zijn ontgaan dat we in een nieuwe tijd leven. Onze tijd wijkt zozeer van voorgaande tijden af dat het trendwatchers moeite kost er een eenduidig etiket op te plakken. Volgens sommigen leven we momenteel in het transparantie-, post-crisis- of Twittertijdperk, maar anderen kiezen voor een negatieve of positieve kwalificatie, zoals Hypocratie of Netwerksamenleving. Maar hoe je deze tijd ook bestempelt, dat de wereld de afgelopen decennia onder invloed van de globalisering, digitalisering, individualisering, automatisering en robotisering onherkenbaar verandert, staat vast.

Een paradigma-verschuiving van Think-Do naar Connect-Think-Do

En deze sterk veranderende en ook steeds veeleisender wordende buitenwereld vergt dat we radicaal anders met onze stakeholders omgaan en vooral eerlijker, authentieker, menselijker en bovenal empathischer met hen interacteren. Dit tijdsgewricht dwingt ons kortom al onze objectiverende technocratische waarden te herwaarderen en onszelf binnen de vergelijking te plaatsen, want alleen door onze stakeholders in de ogen te kijken en een verbinding met hen aan te gaan, kunnen we adequaat aan hun verwachtingen voldoen en hen de menswaardige bejegening schenken die ze eisen. Daarom bepleit ik een revolutionaire verschuiving van het Westerse Think-Do paradigma naar wat de wereldberoemde boardroomconsultant Marie Miyashiro het Connect-Think-Do paradigma noemt, waarbij we ons niet langer achter systemen en technologieën verschuilen, maar een menselijke verbinding met onze stakeholders aangaan.

Tal van vooraanstaande denkers zoals Barack Obama, Frans de Waal, Simon Baron Cohen en Roman Krznaric leggen de vinger op de zere plek door te stellen dat empathiegebrek het kernprobleem is dat onder de toenemende onverdraagzaamheid en polarisatie en de afnemende sociale cohesie in onze samenleving schuilgaat. En ze profeteren dat er een sociale revolutie zonder precedent op gang komt als we ons meer in onze medemensen gaan verdiepen. Mijn onderzoeken, analyses, interviews met visionaire leiders en discussies met collega’s en opdrachtgevers leerden me dat het ook in de professionele arena de missing link is tussen een sterk veranderende omgeving en ‘duurzaam’ organisatiesucces. Thought leaders zoals Young Global Leader Belinda Parmar en de genoemde Marie Miyashiro zetten corporate empathie een paar jaar geleden al in de bestuurskamers op de agenda.

Wees een early adopter, zet in op omgevings-sensitiviteit

Daarmee gooiden de dames een steen in de corporale vijver, omdat ze stellen dat het een bestuurlijke kerncompetentie is en aantonen dat deze ultrazachte kwaliteit extra harde gevolgen heeft. Inmiddels zingen diverse toonaangevende denkers, waaronder communicatieadviseur Paul Stamsnijder en zelfs ’s werelds beroemdste boardoomconsultant Simon Sinek in hun koor. Volgens Sinek is empathie zelfs de kwaliteit die de managers van de leiders scheidt.

Dit zal je onwaarschijnlijk in de oren klinken. Empathie wordt meestal gezien als een leuke bijkomstigheid, maar zoals ik aantoon is het in deze nieuwe tijd niet langer nice to have maar need to have. Als de buitenwereld kritischer, activistischer, beter geïnformeerd en veeleisender wordt, hebben we geavanceerde voelsprieten nodig om aan hun verwachtingen te kunnen voldoen. Het goede nieuws is dat deze volgens de laatste wetenschappelijke inzichten deel uitmaken van onze psychologische standaarduitrusting. Sterker nog, dankzij de spiegelneuronen kwam Homo Sapiens als het succesvolste primaat uit de Darwiniaanse survival of the fittest tevoorschijn.

We ‘ontvangen’ alleen om beter te kunnen ‘zenden’

Maar we hebben deze overlevingskwaliteit onvoldoende ontwikkeld, niet geleerd er intelligent mee om te gaan en maken er thuis maar vooral op het werk veel te weinig gebruik van. Managementgoeroe Stephen Covey merkte dertig jaar geleden al op dat we thuis en op het werk meestal aan het ‘zenden’ zijn en slechts ‘ontvangen’ om ons op onze reactie voor te bereiden. En zoals ik in het derde hoofdstuk aantoon, gaan we zelfs wanneer we ons voornemen om in hun schoenen te gaan staan onze klanten niet beter begrijpen, maar projecteren we onze eigen wensen en behoeften op hen. Doordat we dit kroonjuweel van Homo Sapiens hebben verwaarloosd, brengen we thuis en op het werk wél veel ongevraagde offers, maar slagen we er desondanks vaak níet in degenen die belangrijk voor ons zijn te geven wat zij werkelijk nodig hebben.

Dit empathietekort is de grootste gemene deler bij alles wat er bij de interactie tussen het bedrijfsleven en de samenleving voortdurend misgaat. Dat talloze grote organisaties een minder goede reputatie hebben, minder vertrouwen genieten en ook veel minder succesvol zijn dan ze zouden moeten zijn, komt doordat empathie op de apenrots een schaars goed is. Omdat ze het met zwakheid associëren hebben veel bestuurders en managers van grote organisaties hun spiegelneuronen slecht ontwikkeld, zodat ze niet meer langs de olifant in de kamer van hun eigen ‘waarheid’ kunnen kijken en de behoeften en wensen van hun klanten, medewerkers en andere stakeholders waar hun succes vanaf hangt over het hoofd zien. Met als gevolg dat ze hier met hun gedrag en communicatie ook niet meer adequaat op in kunnen spelen. Dat veel leden van onze bestuurlijke elite empathically challanged zijn is geen fijne conclusie, maar zoals altijd krijg je bij dit nadeel het voordeel er gratis bij. Naast bedreigingen brengt het ook een historische kans met zich mee. Dat er naar dit schaarse goed steeds meer vraag komt, biedt ambitieuze bestuurders en managers ook de mogelijkheid om juist hierin te excelleren. Een effectiever middel om je klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belangrijke stakeholders aan je organisatie te binden en om criticasters in ambassadeurs te veranderen, bestaat immers niet. En zoals ik in hoofdstuk 4 uiteenzet maakt empathie organisaties over de gehele linie ook aantoonbaar succesvoller. Je krijgt er om te beginnen een betere reputatie door. Zo had Ahold binnen 3 jaar na het boekhoudschandaal alweer een stevige reputatiebuffer verworven, door naar de aandeelhouders, de klanten en de eigen medewerkers te gaan luisteren en hen het gevoel te geven dat ze gezien, gehoord en serieus genomen worden.

Empathische organisaties groeien twee keer zo hard en maken 50% meer winst

En met een vergelijkbare aanpak stond ING onder de bezielende leiding van Jan Hommen twee jaar na het uitbreken van de bankencrisis alweer in de Top-10 van de RepTrak-ladder. Empathie verhoogt ook de slaagkans van nieuwe producten en diensten aanzienlijk. Empathic design, waarbij de behoeften en beleving van de klanten het vertrekpunt vormen, maakte de consumentenproducten van bijvoorbeeld Apple en Philips uitzonderlijk succesvol. Het leidt ook tot betere verkoopresultaten en meer tevreden klanten. Medewerkers worden er ook aantoonbaar loyaler van. Maar liefst 92% van de werknemers zegt volgens een wereldwijd onderzoek langer bij een empathische organisatie in dienst te blijven en 60% neemt bij een empathische werkgever genoegen met een lager salaris. Het maakt ook het leiderschap effectiever. Transformationele leiders blinken volgens onderzoek uit in empathie, maar transactionele leiders juist niet. Empathie is dus een leiderschapskwaliteit die we nodig hebben om onze medewerkers tot buitengewone prestaties te kunnen inspireren. Tot slot maken empathische leiders volgens wetenschappelijke studies ook de meeste winst en groeien ze het hardst. Volgens een internationaal onderzoek groeien de meest empathische ondernemingen twee keer zo hard en maken ze 50% meer winst dan de meest onempathische. En sinds Satya Nadella in 2014 het stokje van Steven Ballmer overnam en in woord en daad van het autistiforme Microsoft een empathische organisatie probeert te maken, verdubbelde de beurswaarde van 400 naar 800 miljard dollar. Het helpt je zelfs om je vijanden te weerstaan. Dat is overigens altijd al zo geweest. De Chinese generaal Sun Tzu schreef 2500 jaar geleden al in The Art of War: ‘He who knows both sides has nothing to fear from a hundred fights’. Ook bij bikkelharde confrontaties heb je deze zachtste van alle menselijke kwaliteiten dus nodig om het perspectief van je tegenstanders te kunnen zien, zodat je hun gedrag kunt voorspellen en uiteindelijk als winnaar uit de strijd komt. Dit alles maakt empathie dus tot een kernkwaliteit die de winners van de losers scheidt.

Ik realiseer me dat jij evenals de meeste ambitieuze bestuurders en managers waarschijnlijk een groeiende stapel opgelezen boeken op het nachtkastje hebt liggen waar je bijkans moedeloos van wordt. Er werden nooit eerder zoveel boeken verkocht, en paradoxaal genoeg werd er ook nooit eerder zo weinig gelezen. Toch loont het zeker de moeite om deze nieuwe weg te verkennen. Ik durf zelfs te beweren dat het de kwaliteit van jouw (professionele) relaties voorgoed zal veranderen. Zoals ik ook bij mezelf moest vaststellen hebben de meesten van ons hun empathische kwaliteiten niet of nauwelijks ontwikkeld en doen we er in elk geval op het werk niet ons voordeel mee. Maar als je op je carrière terugkijkt, zul je waarschijnlijk met mij concluderen dat je al jouw successen en mislukkingen vooral aan empathie of het gebrek daaraan te danken hebt. Het succes van elk voorstel, product, project en ook elke dienst, propositie of communicatie-uiting is immers sterk afhankelijk van de mate waarin je je in de ontvangers hebt verdiept. En als je daarbij blind op je eigen aannames vaart, sla je de plank vrijwel zeker mis. De verwaarlozing van dit evolutionaire kroonjuweel is onze grootste zwakte, maar door je spiegelneuronen te ontwikkelen en voor je te laten werken, kun je er een sterkte van maken en je daarmee onmisbaar maken voor je organisatie. Als je doorgroeit van onbewust onbekwaam en inziet welke negatieve gevolgen het voor je leven en carrière heeft, ontstaat handelingsperspectief. Dan weet je aan welke knoppen je moet draaien om de relaties met al je stakeholders te verbeteren. En als je door je voelsprieten te ontwikkelen, ziet hoe gemakkelijk het wordt om vanuit een gemeenschappelijk belang zelfs met je grootste criticasters samen te werken, gaat er zoals ook bij mij gebeurde een wereld aan nieuwe perspectieven en mogelijkheden open.

Diverse wetenschappelijke studies tonen overtuigend aan dat we empathie niet alleen móeten, maar ook kúnnen leren. Het is evenals IQ, EQ, ruimtelijk inzicht of ons langetermijngeheugen zeer goed trainbaar. Het blijkt ook een effectieve manier om organisaties werkelijk maatschappelijk verantwoordelijk te maken, want MVO betekent niets anders dan rekening houden met de belangen van alle stakeholders. Omdat ze hiermee onder de motorkap van met name hun klanten, medewerkers en kapitaalverschaffers kunnen kijken, worden organisaties er zelfs onderaan de streep succesvoller van. En omdat jouw succes als individuele bestuurder of manager in het verlengde ligt, kun jij hiermee ook tot de winnaars gaan behoren.

Empathie is leerbaar

Wat je doelstellingen ook mogen zijn, of je nu streeft naar vertrouwensherstel, een ijzersterke publieksreputatie, het juiste evenwicht tussen resilience en agility, strategische stakeholderssteun (alignment), excellentie in maatschappelijke verantwoordelijkheid, klantgerichtheid of werkgeverschap of je zoekt een onderscheidende purpose, een goed ontwikkeld spiegelneuronensysteem verschaft je de voorsprong die je nodig hebt. En of je nu bestuurder, consultant, marketeer, marktonderzoeker of PA-, CSR-, reputatie-, product-, account-, HR-, IR- of corporatecommunicatiemanager bent, je wordt geheid succesvoller als je je spiegelneuronen ontwikkelt en intelligenter inzet om beter dan alle concurrenten aan de verwachtingen van vooral je klanten te voldoen. Daarom is corporate empathie the hottest trend in leadership en de inzet op omgevingssensitiviteit een beloftevolle nieuwe weg uit de vertrouwenscrisis naar reputatie- of zelfs marktleiderschap.

Het mooie van deze nieuwe tijd is dat steeds meer vakspecialisten van hun eiland komen en de samenwerking met anderen zoeken, omdat ze beseffen dat hun klanten daar veel beter van worden dan wanneer ze hun eigen stokpaardjes blijven berijden. Zo zijn er veel onderzoeksjournalisten, (para)medisch specialisten, bedrijven en ook wetenschappers die de handen ineenslaan om hun lezers/kijkers/luisteraars, patiënten, klanten en de samenleving multidisciplinair meer toegevoegde waarde te bieden. Omdat ik me hier graag bij aansluit, verbind ik de inzichten uit de stakeholdertheorie, reputatie-/corporate communicatiewetenschap, de gedrags- en neuro-economie en de psychologie op dusdanige wijze dat er handelingsperspectief ontstaat. Deze multidisciplinaire aanpak levert naast verrassende inzichten ook veel do’s en dont’s die je meteen kunt inzetten voor de ontwikkeling en intelligentere inzet van je spiegelneuronen op het werk, zodat je zonder je identiteit te verliezen beter gaat voldoen aan de verwachtingen van alle in- en externe stakeholders waar je van afhankelijk bent.

Dit is een Waarom-, Wat- en bovenal Hoe-boek dat je helpt om met maximale empathie wederzijds-lonende relaties met al je stakeholders op te bouwen en hun steun (alignment) te verwerven.

Een Waarom-, Wat- en vooral Hoe-boek

In de eerste twee hoofdstukken beantwoord ik aan de hand van de meest recente onderzoeksbevindingen uit de genoemde disciplines en praktijkvoorbeelden de Waarom-vraag (waarom is corporate empathie belangrijk genoeg om er een heel boek aan te wijden?). Hier komt het zorgwekkend lage vertrouwen van de bevolking in het bedrijfsleven en vooral onze bestuurlijke elite aan bod en toon ik aan dat empathiegebrek de wortel van alle kwaad is dat onwaarschijnlijk veel reputationele en financiële schade veroorzaakt.

Om je beeld van empathie realistischer te maken en je empathiespier te prikkelen, beantwoord ik in de navolgende drie hoofdstukken de Wat-vraag (wat is empathie, welke voordelen brengt het met zich mee en wat behoeven, wensen en verwachten stakeholders zoal van grote organisaties?). Om te beginnen ontzenuw ik de drie meest hardnekkige mythes over empathie ontzenuwd en beschrijf ik de drie empathiewaarheden waar je tot de wetenschap het tegendeel aannemelijk maakt vanuit mag gaan.

Het boek gunt je ook een kijkje in de stakeholderziel

Daarna volgt het goede nieuws: een onsje meer empathie verbetert de reputatie aantoonbaar, is een belangrijke driver voor de tevredenheid van klanten en medewerkers, bevordert de verkoopprestaties, maakt het leiderschap effectiever en levert ook meer groei en winst op. Hier vind je kortom de onderbouwing van mijn stelling dat deze soft skill keiharde gevolgen heeft en zich niet alleen vertaalt in meer maatschappelijk vertrouwen en tevredenheid van alle stakeholders, maar ook in een betere bottom-line. Is je enthousiasme voor dit onderwerp gewekt, dan lees je in het vijfde hoofdstuk welke stakeholders de meeste empathie verdienen en welke needs en wants je zoal met behulp van je spiegelneuronensysteem in hun ziel aantreft. Wel gehoord, gezien en serieus genomen worden bijvoorbeeld, maar vooral níet door oppermachtige organisaties worden uitgebuit. Door deze en andere inzichten ga je beter begrijpen wat voor vlees je in de kuip hebt en waarom je klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders vinden wat ze vinden, zeggen wat ze zeggen en vooral doen wat ze doen. Dan kun je je gemakkelijker in hun schoenen verplaatsen en zonder je identiteit te verliezen aan hun verwachtingen voldoen.

 

Veel waarom-boeken hebben een onbevredigende afdronk, omdat hun inspirerende inzichten hoog overvliegen en geen handjes en voetjes hebben. Daarom ga ik graag een stapje verder en beantwoord ik in het zesde, zevende en achtste hoofdstuk ook de Hoe-vraag (hoe kun je je spiegelneuronen van dag tot dag voor je organisatie, je stakeholders en je carrière laten werken?). Hier springen we over de kloof tussen de theorie en de praktijk en worden de belangrijkste inzichten over corporate empathie uit de voorgaande hoofdstukken met elkaar verbonden. Connecting the dots. Het beeld dat hieruit opdoemt, is een schatkaart met daarop een nieuwe marsroute waarmee jij je organisatie uit de vertrouwenscrisis kunt leiden en naar een hoger plan kunt (helpen) tillen.

Empathie is een onmisbaar psychologische kwaliteit, zoals het vermogen om te zien, horen, ruiken, proeven en voelen, die je in de eerste plaats zelf moet ontwikkelen en inzetten, zodat je stakeholderrelaties prettiger, constructiever en ook profijtelijker verlopen en je als mens en als bestuurder/manager een groeiproces doormaakt of zelfs een transformatie ondergaat. Daarom lees je in hoofdstuk 6 hoe je je omgevingssensitiviteit verhoogt en je spiegelneuronen ten faveure van jouw organisatie, stakeholderrelaties en carrière aan het werk zet.

Ontwikkel je zesde zintuig

En als je De 7 Regels van Empathisch Leiderschap toepast en er bijvoorbeeld een gewoonte van maakt om alle stakeholders waar je van afhankelijk bent regelmatig in de ogen te kijken en zoekt met behulp van De Empathie Kaart naar de gedachten, gevoelens en behoeften die zich achter hun gedrag verschuilen, ontwikkel je dit zesde zintuig en leer je je stakeholders te lezen zoals Johan Cruyff een voetbalwedstrijd las.

Daarnaast is empathie een leiderschapskwaliteit waarmee je ook het verschil kunt maken door je organisatie naar een hoger niveau te (helpen) tillen. Je kunt je spiegelneuronen dus zowel op micro- als op macroniveau inzetten en niet alleen jijzelf, maar ook je organisatie en stakeholders plukken er de vruchten van. Dat is ook precies de weg die Microsoft’s nieuwe ceo Satya Nadella sinds zijn aantreden in 2014 aflegt. Empathie is niet alleen zijn persoonlijke kernwaarde, maar ook het kloppend hart van zijn nieuwe organisatiestrategie die de kwakkelende softwarereus uit Redmond weer bovenop de Olympus moet brengen.

Empathie maakt zelfs M&As succesvoller

En dat lijkt wonderwel te lukken, want vier jaar later is Microsoft na Apple de kostbaarste onderneming op onze planeet is. Daarom beschrijf ik in het voorlaatste hoofdstuk hoe je Nadella’s inspirerende voorbeeld kunt volgen en je je organisatie in vijf concrete stappen tot een empathische organisatie transformeert. Door zoals Abraham Lincoln bij elke belangrijke beslissing vooral andersdenkende stakeholders in de ogen te kijken, zodat je spiegelneuronen je door het mijnenveld loodsen en je zonder verlies van ledematen je doel bereikt, of door betrouwbare binnen- en buitenspiegels te installeren die al je dode hoeken afdekken, bijvoorbeeld. Empathie is echter niet alleen het middel bij uitstek om je organisatie toekomstbestendiger en omgevingssensitiever te maken, maar brengt ook de realisering van strategische doelstellingen onder handbereik. Het afsluitende hoofdstuk onderwerpt empathie aan de lakmoesproef en laat zien dat het je organisatie ook succesvoller kan maken. Hier leer je hoe jij je spiegelneuronen en die van je (mede-)bestuurders en andere collega’s aan het werk kunt zetten om een inspirerende purpose te vinden, te groeien of marktleider te worden en om sterker uit een fusie of overname tevoorschijn te komen.

1. De vertrouwenscrisis en hoe het bedrijfsleven hieraan probeert te ontsnappen

Dankzij de opkomst van internet ontstond er in eerste instantie een beweging richting meer transparantie. Tot zo’n tien jaar geleden de social media opkwamen en de deur langzaam maar zeker weer dichtging. En nu lijkt men de sleutel kwijt. Slecht nieuws verspreidt zich tien keer zo snel als goed nieuws en is dankzij de sociale media van een digitale turboaandrijving voorzien. En dus heeft men zich volkomen teruggetrokken. Een verlammende angst voor reputatieschade heeft deze vertrouwenscrisis veroorzaakt.

-Jan Driessen

 

Oud-minister van Verkeer en Waterstaat en gewezen president-directeur van KLM Camiel Eurlings maakte waarschijnlijk nooit eerder zo’n slechte jaarwisseling mee als in 2017. Met de champagneflessen al in de ijskast, besluit hij tweeënhalf jaar na dato alle roddel en achterklap over de mishandeling van zijn verloofde Tessa Rolink voor eens en altijd uit de wereld te helpen. Nu hij zijn baan bij KLM kwijt is en ook geen bestuursfunctie meer bij American Express Global Business Travel vervult, is hem er alles aan gelegen om in elk geval zijn zetel in IOC en de bijbehorende bestuursfunctie binnen de sportkoepel NOC*NSF te behouden. Het IOC-bestuur steunt hem weliswaar en de ethische commissie zag geen aanleiding voor schorsing, maar volgens zijn medebestuurders kan hij na alle beschuldigingen niet langer zwijgen. Zo gezegd, zo gedaan.

Eurlings neemt internationeel strafrechtdeskundige Gert-Jan Knoops en voormalig communicatiebaas van Aegon Jan Driessen in de arm en gaat in de NRC met de billen bloot. Althans, hij laat het randje van zijn boksersshort zien. Onder de raadselachtige kop ‘Ik moet va-banque in de spiegel kijken’ biedt hij Rolink, het IOC, NOC*NSF, alle olympische sporters en zelfs het gehele Nederlands publiek zijn excuses aan. Deze publieke biecht is op zichzelf niet opzienbarend, want het is het ultimum remedium van elke topbestuurder die het onuitlegbare niet meer kan uitleggen. We zagen de afgelopen jaren talloze ceo’s, ministers en zelfs onze premier met hun neus door het stof gaan. Maar the devil is in the detail. Wat dit tot een memorabele gebeurtenis maakt, is dat de Valkenburger zich tijdens het vraaggesprek opmerkelijk genuanceerd uitdrukt. In plaats van te erkennen dat hij zijn vriendin een gebroken elleboog en blauw oog heeft geslagen, verontschuldigt hij zich slechts voor zijn ‘aandeel in dit handgemeen’. En in plaats van toe te geven dat hij hiervoor een taakstraf van 40 uur heeft gekregen, zegt hij dat hij geen strafblad heeft, maar slechts met de officier van Justitie heeft afgesproken om enkele dagen maatschappelijk werk te verrichten.

Met zijn juristische formulering doet Eurlings denken aan Bill Clinton die op 26 januari 1998 tijdens een persconferentie in het Witte Huis de historische onwaarheid sprak: ‘I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.’ Dit pakte totaal verkeerd uit, want hierdoor werd Clinton na Andrew Johnson de tweede president in de Amerikaanse geschiedenis die van het Lagerhuis een afzettingsprocedure (impeachment) aan zijn broek kreeg.

Ook Eurlings treft de boemerang der halfhartigheid vol in het gezicht. Daags na publicatie van zijn interview slaan op de social media alle stoppen door. En terwijl de eerste rotjes worden aangestoken, is Eurlings de meest gehate man van Nederland. Het Twittertribunaal eist zijn hoofd op een zilveren schaal. Ook de NRC krijgt het vanwege de kritiekloze wijze waarmee de nuanceringskrant zich voor zijn karretje liet spannen zwaar te verduren. Diverse coryfeeën, zoals voormalig IOC-bestuurslid Els van Breda Vriesman en olympiërs Ellen de Lange en Jochem Uytdehaage, dringen publiekelijk aan op zijn vertrek. Eurlings begrijpt dat zijn positie onhoudbaar is en maakt binnen een week, om precies te zijn op 5 januari 2018, zijn aftreden bekend.

De weken erna stijgt uit de krochten van de social media de onwelriekende geur van leedvermaak op, zoals altijd wanneer een Icarus van grote hoogte in het ijskoude water van de Noordzee plonst. Meer serieuze opinieleiders proberen een antwoord te formuleren op de 64.000 dollar-vraag: hoe heeft dit in hemelsnaam kunnen gebeuren? Communicatieonline plaatst diverse artikelen van communicatie-experts die Eurlings uitleggen hoe hij dit varkentje had moeten wassen. Sommigen wassen ook Driessen’s oren, maar voormalig communicatiebaas van KPMG Jan-Willem Wits neemt het juist voor hem op. Hij concludeert dat Eurlings hoogstwaarschijnlijk niet eens naar Driessen heeft geluisterd en zijn vrije val zonder parachute dus vooral aan zichzelf te wijten heeft. Waarschijnlijk een terechte conclusie, want communicatieadviezen worden vaker genegeerd dan opgevolgd. Het is ook moeilijk voorstelbaar dat een ervaren communicatiespecialist Eurlings bij zijn volle verstand deze halfbakken strategie zou hebben geadviseerd. En zeker de doorgewinterde boardroomfluisteraar Jan Driessen en diens voorganger Jack – je moet nooit in een vlek wrijven – de Vries niet.

Alles wijst erop dat Eurlings wél heel goed naar professor Knoops heeft geluisterd, want je hoeft geen helderziende te zijn om in zijn genuanceerde formulering, waarmee hij de schuld weliswaar ten dele erkent maar ook listig op de tegenpartij afwentelt, het priegelige handschrift van de jurist te herkennen. Andere juristen hadden hem waarschijnlijk dezelfde haarkloverij, waarmee je alleen op planeet Justitia de handen op elkaar krijgt, geadviseerd. In een memorabel interview uit 2015 geeft Peter Wakkie, volgens velen de beste corporate lawyer van Nederland, 5 tips voor het mitigeren van een reputatieschandaal. Tip 1 luidt: Houd je mond (en luister vooral niet naar je communicatie-advieurs, want die pleiten toch voor transparantie en daar komt altijd gelazer van). Tip 3 is in deze context minstens zo interessant: Beken geen schuld (dat levert alleen maar munitie voor schadeclaims op en is dus levensgevaarlijk).

Maar dat dit ‘plastic boetekleed’ in brand vloog en de reputatie die Eurlings er juist mee wilde redden in as legde, bewijst Wakkie’s ongelijk. Als je goede naam op het spel staat, kun je dus maar beter níet naar je advocaat luisteren. Had Eurlings daarentegen de adviezen van Driessen ter harte genomen, dan was het vast en zeker minder onfortuinlijk met hem afgelopen. Deze auteur van Alles moet Deugen (2013) stelt dat het in onze tijd niet meer mogelijk is om recht te praten wat krom is, want ‘Elk vlekje, elke tegenstrijdigheid, elke fout wordt vrijwel direct pijnlijk zichtbaar. Niets valt meer lang te verhullen of veel mooier te maken dan het is’. Maar desalniettemin probeerde Eurlings het tóch. Juridisch klopt zijn verklaring waarschijnlijk wel, maar omdat zijn mediaoptreden door een flagrant gebrek aan inlevingsvermogen totaal niet deugde, tekende hij hiermee zijn doodvonnis.

Eurlingsgate is exemplarisch voor de instrumentele wijze waarop veel grote bedrijven en hun bestuurders, vaak op instigatie van hun legal counsel of advocaat, met hun stakeholders omgaan. Doordat men zich op de juridische correctheid fixeert, schiet de vraag of het ook deugd er nog veel te vaak bij in.

Elke organisatie kampt met een steeds assertiever wordende buitenwereld

En de vuurspuwende publicitaire draak die het gesneefde IOC-lid hiermee wekte, bewijst eens temeer dat bekritiseerde bedrijven en bestuurders hier tegenwoordig niet meer mee wegkomen. Dezelfde Jan Driessen schrijft in zijn boek de profetische woorden die Eurlings – en veel collega’s met hen – klaarblijkelijk nog niet ter harte heeft genomen:

Eerlijk zakendoen, in het belang van alle stakeholders, is in deze tijd de enige manier om aan de toorn van kritiek te ontkomen en een duurzame rol in de maatschappij te vervullen. Medewerkers moeten deugen, producten moeten van aantoonbare toegevoegde waarde zijn en de communicatie moet eerlijk, verantwoord en begrijpelijk zijn. (…) De hartslag moet omhoog. Intuïtie wordt belangrijker dan exacte planning. Het gevoel belangrijker dan het verstand. (…) Bedrijven en hun leiders moeten opnieuw leren praten. Minder formalistisch, begrijpelijker, sneller en relevanter een blijvende dialoog aangaan met medewerker, klant en maatschappij. En dat valt nog niet mee.

Het is al vaak gezegd en geschreven: de buitenwereld is de afgelopen jaren steeds veeleisender, assertiever en bij tijden zelfs agressiever geworden. Maar die grote, boze buitenwereld houdt bestuurders ook steeds vaker een spiegel voor, confronteert hen met de sociale, financiële en ecologische gevolgen van hun gedrag en hangt de kleinste discrepantie tussen wat ze preken en praktiseren in neonletters aan de hedendaagse dorpspomp de social media. Dat ze hiermee het wantrouwen oogsten dat ze zelf zaaiden en niet meer met loze praatjes, maar alleen nog met goede daden aan de wraak van de Twitterinquisitie kunnen ontsnappen, weet Camiel Eurlings inmiddels als geen ander.

Omdat dit een onderwerp is dat tegenwoordig steeds meer kostbare tijd van bestuurders en managers opslokt, lees je in dit hoofdstuk dat vrijwel elke sector ondanks de economische hoogconjunctuur tegenwoordig met een vertrouwenscrisis zonder weerga kampt die elke organisatie die er deel van uitmaakt raakt. Aansluitend passeren de pogingen die het bedrijfsleven de afgelopen decennia deed om het spervuur van rotte tomaten te ontwijken de revue. Afsluitend volgt het meest recente inzicht dat gezonde reputatiebuffers en maatschappelijk vertrouwen zich niet met propaganda en pr laat managen en evenmin met charitatieve of andere donaties gekocht kan worden, maar dat het bedrijfsleven hiervoor ook zijn gedrag moet veranderen. Wederzijds-lonende relaties opbouwen met alle relevante stakeholders, zodat zij de strategische organisatiekoers gaan steunen, oftewel het creëren van alignment is het devies. Om dit te kunnen realiseren, moeten bestuurders en managers zich diepgaand in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun stakeholders verdiepen, zodat ze deze in- en externe relaties daadwerkelijk wederzijds-lonend kunnen maken. Dit maakt het verhogen van de omgevingssensitiviteit tot een van de grootste uitdagingen van de 21e Eeuw. Maar of de meeste bestuurders en managers over voldoende people skills beschikken om deze relaties met succes naar een hoger niveau te tillen, is een vraag die in het volgende hoofdstuk ontkennend wordt beantwoord.

1.1 De vertrouwenskloof is breder dan je denkt

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de groeiende kloof tussen de bevolking en de elite, maar een kloof die niet zoveel aandacht krijgt, maar wel steeds meer op de Grand Canyon gaat lijken, is het vertrouwensgat tussen de samenleving en het bedrijfsleven.

Teleurgestelde burger zegde het vertrouwen in bedrijfsleven op

Volgens het CBS heeft een ruime meerderheid van de bevolking het vertrouwen in grote bedrijven opgezegd. Het percentage Nederlanders dat hen zegt te vertrouwen daalde tussen 2012-2017 van 45,3% naar 39,4%. Volgens pr-bureau Edelman, dat jaarlijks in 28 landen het institutioneel vertrouwen van de bevolking in kaart brengt, mogen we anno 2018 zelfs spreken van een ‘mondiale vertrouwensimplosie’. Het kost ons steeds meer moeite om niet alleen het bedrijfsleven (52%), maar ook andere instituties zoals de media (43%), de overheid (41%) en zelfs ngo’s (53%) te vertrouwen. Omdat het bedrijfsleven op de kritische 50%-grens balanceert, dreigen grote bedrijven volgens Edelman wereldwijd hun license to operate te verliezen. Volgens Edelman zit ook het Nederlandse bedrijfsleven in de gevarenzone, want ook bij ons heeft niet meer dan 54% van het brede publiek (dat is een dwarsdoorsnede van alle burgers exclusief het hogeropgeleide en beterverdienende ‘informed public’) vertrouwen in grote bedrijven. Dit is een majeur issue, temeer omdat het brede publiek ook uitzonderlijk weinig vertrouwen heeft in onze bestuurders. Volgens Edelman noemt slechts 27% van de Nederlandse bevraagden ceo’s een betrouwbare spreekbuis van hun organisatie. Dat is niet alleen absoluut maar ook relatief zeer laag, want het wereldgemiddelde ligt op 37% (in Spanje is het bijvoorbeeld 40%).

Als je nog niet volledig overtuigd bent, hoef je alleen de krant er maar op na te slaan. Dan lees je dat banken en verzekeraars al jaren onder vuur liggen, omdat ze bonusbeluste kamikazepiloten of onverbeterlijke woekeraars zouden zijn. Dat de vermaledijde ‘pensioenelite’ de wind van voren krijgt omdat ze onzorgvuldig met onze pensioenmiljarden zouden omspringen en daardoor ouderen of juist jongeren benadelen.

De vertrouwenscrisis treft elke sector

Dat zorgverzekeraars als zakkenvullers, die door steeds minder behandelingen te vergoeden miljoenenwinsten maken, aan de schandpaal worden genageld. Dat farmaceuten misdadige marketingpraktijken en zelfverrijking wordt verweten. Dat de oil majors het gapende gat in de ozonlaag en de klimatologische veranderingen die dit met zich meebrengt alsmede het uitblijven van de energietransitie wordt aangewreven. Dat vrijwel de gehele automobielindustrie vanwege hun sjoemelsoftware in het beklaagdenbankje zit. Dat fmcg-bedrijven en fastfoodketens zich in toenemende mate over hun bijdrage aan de mondiale obesitasepidemie moeten verantwoorden. Dat de grote accountancy en consultancy-firma’s ontmaskerd als de kwade geniën achter de boekhoudschandalen en belastingontwijking al hun gezag kwijtraakten. En dat bouw- en installatiebedrijven door alle omkoopschandalen als maffiose organisaties worden neergezet. Dat zelfs onze polderbedrijven in rap tempo hun maatschappelijk draagvlak verliezen, is dus geen gewaagde veronderstelling, maar een feit waar dagbladen, nieuwsrubrieken en newsfeeds dagelijks nieuwe bewijzen voor leveren.

De steen des aanstoots is hun integriteit en de wijze waarop grote organisaties hun kernstakeholders behandelen, blijkt ook uit de Trust Barometer.

De integriteit van het bedrijfsleven is in het geding

De bevraagde respondenten uit alle 28 landen vinden het vooral belangrijk dat grote bedrijven hun medewerkers fatsoenlijk behandelen (62% noemt dit belangrijk), goed naar hun klanten luisteren (58%), niet hun winst maar hun klanten centraal stellen (55%) en heldere ethische principes naleven (56%). Maar vooral bij het naleven van hun business principles (40% geeft hen daarvoor een voldoende) schieten ze tekort. Ze luisteren ook onvoldoende naar hun klanten (41%), laten het klantbelang onvoldoende boven de winst prevaleren (38%) en behandelen hun medewerkers niet altijd zoals het hoort (43%).

Dat de bevolking onze ceo’s voor geen cent vertrouwt, heeft een vergelijkbare oorzaak. De Nederlandse respondenten van de Trust Barometer vinden het vooral heel belangrijk dat de topbestuurders van grote bedrijven hun medewerkers goed behandelen (47% van het brede publiek noemt dit heel belangrijk), transparant en open zijn (46%), verantwoordelijk handelen bij issues en crises (45%), en regelmatig eerlijk communiceren over de toestand van hun onderneming (43%). Maar vooral bij hun openheid en transparantie (slechts 14% is hierover tevreden), werkgeverschap (15%) en communicatie over hun organisatie (14%) voldoen ze bij lange na niet aan de gestelde verwachtingen. Ze zijn volgens het Nederlands publiek te veel bezig met kortetermijn financiële prestaties (69% vindt dit) en met hun lobby (56%). Om meer vertrouwen te krijgen, zouden ze zich meer op de positieve langetermijneffecten (60%) en banencreatie (56%) moeten focussen en actiever moeten deelnemen aan de discussie over maatschappelijke problemen die hun bedrijf en/of sector raken, zoals de groeiende inkomensongelijkheid.

Deze uitkomsten pleiten onmiskenbaar voor een ethische heroriëntatie. Betere governance, strakkere business principles, meer oog voor de belangen van de aandeelloze stakeholders, opener en eerlijker communicatie met de buitenwereld en meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kortom: alles moet deugen. In gewoon Nederlands is dit een steeds luider klinkende oproep aan de bestuurlijke kaste om bij hun handelen en communicatie meer rekening te houden met de belangen, behoeften, wensen en verwachtingen van al degenen die door het streven van hun organisatie worden geraakt (we noemen hen stakeholders). Dat veel grote organisaties niet helemaal of helemaal niet tegemoetkomen aan de verwachtingen van de sterk veranderde buitenwereld, zou een reden moeten zijn om eens goed naar alle stakeholders te gaan luisteren. Maar in plaats van te ‘ontvangen’, gaan ze nog meer ‘zenden’.

1.2 Reputatiemanagement achter de communicatieve beschermingswal

Organisaties blijken niet ongevoelig voor de aanzwellende kritiek vanuit de samenleving. Vanaf het eerste decennium van dit derde millennium breiden ze hun communicatieafdelingen fors uit en werpen ze hoge beschermingswallen op om zich tegen de grotebozebuitenwereld te beschermen.

Alleen communicatie vergroot het vertrouwen niet

Binnen de communicatiefunctie vindt een ongekende specialisatie plaats. Niet alleen voor klanten, medewerkers, investor relations en journalisten, maar ook voor tal van andere stakeholdergroepen worden gespecialiseerde communicatieprofessionals aangesteld. Er worden ook webcare-teams opgericht om de ongezouten onderbuikkritiek van de social media vakkundig te pareren. Door de toenemende dreigingen vanuit de buitenwereld maakt het communicatievak een explosieve groei door. Volgens een schatting van de Universiteit van Amsterdam telt Nederland in 2004 55.000 communicatieprofessionals en in 2010 maar liefst 150.000. En als deze groei zich in hetzelfde tempo doorzet, zijn dit er inmiddels ruim 300.000.

En om het vertrouwen te herstellen gaan ze na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 collectief aan hun reputatie werken. Als iets het huidige transparantietijdperk kenmerkt, is het de reputatiehype die elke grote organisatie al jaren in zijn greep houdt. Reputatiepeilingen, zoals RepTrak van het Reputation Institute dat in ons land in 2007 de eerste meting uitvoert, gaan als voetbalplaatjes over de toonbank. De competitieve bestuurders zijn verliefd op deze lijstjes, omdat ze aan één enkele cijfer van 1-100 hun goede naam kunnen aflezen en die kunnen vergelijken met zo ongeveer elke benchmark waar ook ter wereld.

Wie heeft de langste…reputatie?

De vraag wie de langste heeft, werd nooit eerder zo gemakkelijk beantwoord. En met zo’n helder richtsnoer in handen, zetten grote organisaties in op hun reputatie en halen ze alle communicatieve middelen uit de kast om het brede publiek in hun kamp te krijgen.

Nu zal het bedrijfsleven haar leven beteren en het maatschappelijk vertrouwen terugkeren, zou je denken. Maar dat valt tegen. Deze nieuwe trend leidt er slechts toe dat organisaties nog meer gaan ‘zenden’, terwijl de persistence to persuation van de burger alleen maar groter wordt. De meeste persuasieve communicatiecampagnes om bij het publiek in een goed blaadje te komen zijn ook niet erg effectief. De reputatiepeilingen blijken in elk geval immuun voor beïnvloeding. Bij de eerste meting in 2007 staat Philips op de 2e plek van de RepTrak- reputatieladder en de NS op de 29e plek (van 30). Tien jaar later staan de Eindhovenaren nog steeds bovenaan en is het spoorbedrijf wederom de hekkensluiter. Zelfs KPN dat al jaren vol op RepTrak inzet omdat de Kerstbonus van hun RvB ervan afhangt, slaagt er maar niet in om zich te ontworstelen aan de bandbreedte van 61-70 Pulse-punten (Middelmatig). Das Gesundes Volksempfinden dat door de reputatiepeilingen wordt gemeten, laat zich zelfs door Jack de Vries hooguit kortstondig een beetje beïnvloeden. Niet vreemd dus dat communicatie- en reputatiemanagers met de handen in het haar zitten. Als je hen vraagt hoe je een voorbeeldige reputatie bouwt, roepen ze in koor:

Reputatie kun je niet managen, maar alleen verdienen.

Maar als je vervolgens vraagt hoe en bij wie je een goede naam kunt verdienen, blijft het meestal heel lang stil. Al zullen degenen die hier hun brood mee verdienen het nooit volmondig beamen, we mogen gerust stellen dat reputatie een black box is. Je probeert eens wat hier, je probeert eens wat daar. En dan maar zien wat ervan terechtkomt. Bovendien gooit het reputatiemanagement olie op het vuur van de smeulende maatschappelijke onvrede. De tegenbeweging die na het uitbreken van de financiële crisis onder de leiding van opinieleiders zoals bestsellerauteur Joris Luyendijk en de activistische hoogleraren Ewald Engelen en Marcel Pheijffer, de moraliteit van multinationals aan de kaak stelt, vindt het maar verdacht dat de grote bedrijven die ze op de korrel hebben aan hun reputatie gaan werken. Reputatiemanagement betekent voor hen je fouten camoufleren, in plaats van ze bij de wortel aan te pakken. Als Rabobank eind 2013 Pim Mol als reputatiemanager aanstelt om de Libor-schade te herstellen, steekt er op de social media een storm van protest op. In plaats van de bedrijfscultuur op de schop te nemen, gaat de coöperatieve bank zijn imago oppoetsen, concludeert het Twittertribunaal. Adrian Wooldridge (alias Schumpeter) formuleert deze kritiek op de reputatiehype in zijn virale column in The Economist van 21 april 2012 treffend:

The biggest problem with the reputation industry, however, is its central conceit: that the way to deal with potential threats to your reputation is to work harder at managing your reputation. The opposite is more likely: the best strategy may be to think less about managing your reputation and concentrate more on producing the best products and services you can.

Wooldridge heeft een punt. Volgens Abraham Lincoln is het karakter de boom en de reputatie de schaduw. Volgens deze redenering kun je de schaduw (reputatie) nooit rechtstreeks veranderen, maar alleen door iets aan de boom (karakter oftewel het organisatiegedrag) te veranderen.

Reputatie volgt altijd het organisatiegedrag

Het klassieke reputatiemanagement sleutelt aan de schaduw, maar omdat het de boom ongemoeid laat, levert het weinig tastbare resultaten op. Dat deze communicatieve aanpak niet tegen de vertrouwenscrisis opgewassen is, komt ook door het simpele feit dat in deze tijd dankzij het wereldwijde web en de social media niets meer lang verborgen kan blijven. Zelfs de kleinste discrepantie tussen woord en daad komt ogenblikkelijk aan het licht en wordt door de social media tot billboardproporties uitvergroot. Omdat ze niet meer kunnen bogen op de informatievoorsprong uit het pre-internettijdperk kunnen spindoctors en andere communicatiestrategen niet meer zo gemakkelijk rechtpraten wat krom is. Organisaties die niet 100% praktiseren wat ze preken, vallen onherroepelijk door de mand. Voormalig communicatiedirecteur van Aegon Jan Driessen stelt in Alles moet Deugen (2013):

Elk vlekje, elke tegenstrijdigheid, elke fout wordt vrijwel direct pijnlijk zichtbaar. Niets valt meer lang te verhullen of veel mooier te maken dan het is.

Eerlijk zakendoen, in het belang van alle stakeholders, is in deze tijd de enige manier om aan de toorn van kritiek te ontkomen en een duurzame rol in de maatschappij te vervullen. Medewerkers moeten deugen, producten moeten van aantoonbare toegevoegde waarde zijn en de communicatie moet eerlijk, verantwoord en begrijpelijk zijn.

Hiermee is het toverwoord gevallen: duurzaamheid. Nadat hij heeft ontdekt dat propaganda, communicatiecampagnes en pr niet tegen de vertrouwenscrisis zijn opgewassen, vindt het bedrijfsleven begin jaren tien een nieuw antwoord op de prangende vraag hoe en bij wie je een goede reputatie kunt verdienen: met maatschappelijk verantwoord ondernemen en door in plaats van de shareholders de stakeholders voorrang te verlenen.

1.3 CSR haalt de buitenwereld naar binnen, maar vergroot het vertrouwen niet

De dominee verwijt de koopman al sinds de jaren zestig dat hij zich teveel door het aandeelhouderskapitalisme van Jack Welch en ook Milton Friedman laat leiden. De laatstgenoemde stelt in zijn veelgeciteerde artikel in The New York Times van 13 september 1970 dat de enige maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is om zoveel mogelijk winst te maken voor hun aandeelhouders. Volgens de dominee legt de Nobeleconoom en vader van het neoconservatisme hiermee de wortels bloot van het Kwaad dat onze samenleving de afgelopen decennia zoveel schade heeft berokkend. Alleen door radicaal te breken met hun aandeelhoudersfetisjisme kunnen bedrijven volgens de onheilsprofeten voorkomen dat ze als dinosauriërs uitsterven.

De talloze boekhoudschandalen in het eerste decennium van het derde millennium geven de dominee zelfvertrouwen. En na de val van Lehman Brothers in 2008 en de mondiale financiële crisis die erop volgt, wordt zijn boodschap zo dwingend dat alle grote bedrijven ‘om’ gaan.

Na alle reputatieschandalen gaan bestuurders CSR-stickers verzamelen

Ze publiceren vuistdikke sustainability reports waarin ze in full color uitleggen dat CSR en de stakeholders – wat op hetzelfde neerkomt, want maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid draaien altijd om stakeholderbelangen – leidend is bij alles wat ze doen. En met hetzelfde fanatisme waarmee ze vroeger hun bedrijfsresultaten oppompten, beginnen ze nu CSR-stickers te verzamelen. Sindsdien ambieert elke zichzelfrespecterende multinational een plek op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Liefst als groepsleider.

Alsof dit nog niet voldoende was, herschrijven de Nederlandse captains of industry in 2016 de Corporate Governance Code die hen tot het braafste jongetje uit de multinationalklas moet maken. Hierin beloven ze plechtig de belangen van al hun stakeholders zorgvuldig bij al hun belangrijke af te zullen wegen. Want, zo schrijven ze in de herziene Code:

Stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen op zorgvuldige wijze worden meegewogen, omdat dit een voorwaarde is om binnen en met de vennootschap samen te werken.

Nu ze de shareholders de laan hebben uitgestuurd en de stakeholders onder Hozanna-geroep op een ezeltje binnengehaald, moet het toch zeker goedkomen tussen de samenleving en het bedrijfsleven en verandert de koude oorlog van de vertrouwenscrisis in Alle Menschen Werden Brüder. Helaas, haal de slingers maar weer weg. Al is deze trend terwijl ik dit schrijf nog volop gaande, de voorlopige uitkomsten zijn weinig hoopgevend. Alle CSR-stickers ten spijt, is het bedrijfsleven nog steeds in bad standing. Zoals gezegd heeft volgens het CBS in 2017 slechts 39,4% van de bevolking (veel) vertrouwen in het bedrijfsleven. Ondanks hun ronkende maatschappelijke jaarverslagen en miljardenverslindende goededoelenacties vertrouwt twee op de drie volwassenen grote bedrijven dus voor geen cent.

En kijk eens hoe het gesteld is met de vader van deze trend Shell, die al in 1998 een van de eerste maatschappelijke jaarverslagen ter wereld publiceerde waarin duurzaamheidsgoeroe John Elkington zijn visie over de zogeheten Triple Bottom Line (Triple P: People, Profit en Planet wat wil zeggen dat bedrijven verantwoordelijk om moeten gaan met de sociale, financiële en ecologische gevolgen van hun handelen) ontvouwde. Met enig cynisme zou je kunnen concluderen dat Shell hiermee greenwashing tot een internationele sport heeft verheven, want van al het gepreek is weinig gepraktiseerd. Maar praatjes vullen geen gaatjes, het brede publiek rekent ook deze oil major vooral op zijn gedrag af. En omdat Shell op fossiele brandstoffen blijft inzetten en niet meer dan een fractie van het onderzoeksbudget in duurzame bronnen steekt, zit de Koninklijke al decennia in de Hall of Shame en eindigt het concern in 2017 op de 28e plek (van de 30) van de RepTrak reputatieladder. Met een Pulse-score van 58,9 noemt het Reputation Institute de reputatie van Shell ‘zwak/kwetsbaar’.

Maar hoe zit het dan met andere ondernemingen die met hun surfplank bovenop de duurzaamheidsgolf groepsleider zijn geworden op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), zoals KPN, PostNL, AkzoNobel en Unilever? Als het veronderstelde causale verband tussen duurzaamheid en reputatie bestaat, zouden zij naast DJSI- ook reputatieleider moeten zijn. Maar dat blijkt niet het geval. Hun publieksreputatie is volgens het instituut niet ‘excellent’ en zelfs niet ‘sterk’ maar slechts ‘gemiddeld’ (Pulse-score 2017 KPN: 66,7 / PostNL: 67,8 / AkzoNobel: 65,9 / Unilever: 67,8 oftewel ‘average’). Unilever levert het overtuigende bewijs van mijn stelling dat duurzaamheid weinig reputatiebonuspunten oplevert. 

Het bejubelde duurzaamheidsbeleid legde Unilever windeieren

Bij het aantreden van duurzaamheidskampioen Paul Polman in 2009 (Pulse-score: 73,6) en de introductie van zijn bejubelde Sustainable Living Plan uit 2010 (71,3) scoort Unilever nog sterk op RepTrak, maar zoals gezegd is dat in 2017 gedaald naar gemiddeld (67,8).

Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, sustainability of hoe je dit nieuwe evangelie ook wilt noemen het bedrijfsleven uit de woestijn van de vertrouwenscrisis naar het beloofde land zal leiden, is dus niet erg waarschijnlijk. De ronkende CSR-verhalen gaan bij de burger het ene oor in en het andere weer uit, zonder de gewenste attitudeverandering teweeg te brengen. Hij geeft minder om het milieu dan hij tijdens marktonderzoek of op Twitter en Facebook doet voorkomen. Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral. En omdat het CSR-beleid meestal niet in de kernprocessen is verwerkt, roepen multinationals hiermee de verdenking van greenwashing over zich af. Unilever doet bijvoorbeeld fantastische dingen in de Derde Wereld, maar blijft ondertussen hun ongezonde weapons of mass seduction op elke straathoek van onze planeet uitventen, die waarschijnlijk wel een beetje groen zijn, maar in het licht van de mondiale obesitasepidemie niet maatschappelijk verantwoord mogen heten. En omdat het publiek doorziet dat duurzaamheid zelfs bij Unilever een buitenschoolse activiteit is, neemt hun wantrouwen hierdoor eerder toe dan af. Daarom hebben social entreprises met maatschappelijke verantwoordelijkheid in het dna, zoals Tony’s Chocolonely, Marqt, Tom’s Shoes, @samhoud en Triodos Bank dijken van reputaties en zwemmen ze in het vertrouwen. Maar ook voor bedrijven die geen sociale onderneming willen of kunnen worden, gloort hoop. In het stakeholderdenken ligt volgens tal van verlichte denkers de kiem van de verlossing.

1.4 Back to Basics maakt van elke business peoples business

De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat je een goede reputatie niet bij elkaar kunt snoeven. Of in de woorden van Stephen Covey: ‘You can’t talk your way out of a problem you behaved your way into’. En het begint er ook steeds meer op te lijken dat ostentatieve vergroening of miljoenendonaties aan goede doelen het publieke wantrouwen niet of nauwelijks wegnemen. Nu blijkt dat cosmetische veranderingen niet het gewenste effect sorteren, brengen vooraanstaande wetenschappers en opinieleiders de nuchtere boodschap dat er geen sluiproute naar reputationeel succes bestaat en dat het bedrijfsleven voor meer aanzien en minder wantrouwen toch echt zijn gedrag moet veranderen en zijn leven beteren.

Er bestaat geen sluiproute naar reputatieverbetering

Ook volgens professor Cees van Riel van de Rotterdam School of Management moet het roer radicaal om. In The Alignment Factor (2012) stelt hij dat reputatie niet het einddoel is, maar dat bedrijven wederzijds-lonende relaties met hun stakeholders moeten opbouwen, zodat ze hun strategische doelen gaan steunen (hij noemt hun steun alignment). Zowaar, een wijs advies dat terecht wereldwijde navolging kreeg en krijgt, want dit is de enige manier om uit de vertrouwenscrisis te geraken, voldoende reputatievet op de botten te krijgen en ook ‘duurzaam’ (op de korte, middellange en langere termijn) succesvol te worden. Onze onderzoeken en mijn analyses wijzen uit dat een goede of slechte reputatie van grote organisaties rechtstreeks voortkomt uit de aard en kwaliteit van de stakeholderrelaties, met name de toegevoegde waarde die ze voor klanten, medewerkers, leveranciers, kapitaalverschaffers, lokale communities en andere belangrijke stakeholders creëren of de schade die ze hen berokkenen.

Denkend aan reputatieschandalen zijn we geneigd het milieu, de economie of de samenleving als slachtoffer aan te wijzen en corporale Zware Jongens als dader. Maar op de keper beschouwd draaien ze meestal om relaties met ménsen, waarbij meer machtigen omdat ze minder machtigen schade berokkenden door de gemobiliseerde publieke opinie aan de schandpaal worden genageld. Enron, Parmelat en Ahold raken rond de millenniumwisseling bijvoorbeeld in bad standing als naar buiten komt dat ze hun aandeelhouders met schimmige constructies en onjuiste informatie zand in de ogen hebben gestrooid, waardoor ze voor vele miljarden het schip in gingen. Apple loopt in 2010 een reputationele schaafwond op als blijkt dat in hetzelfde jaar maar liefst 18 medewerkers van toeleverancier Foxconn vanwege hun arbarmelijke arbeidsomstandigheden een zelfmoordpoging hebben ondernomen (14 daarvan slaagden). Als twee jaar later blijkt dat beurshandelaren van Rabobank, UBS, Barclays en Deutsche Bank de interbancaire rentetarieven voor eigen gewin hebben gemanipuleerd, waardoor veel institutionele beleggers te weinig kregen en nog meer particuliere klanten teveel betaalden, is het Libor-schandaal geboren. Dieselgate brengt in 2015 aan het licht dat VW de toezichthouders willens en wetens met sjoemelsoftware om de tuin heeft geleid, waardoor duizenden zo niet miljoenen onschuldige verkeersdeelnemers gezondheidsschade oplopen door de ingeademde stikstofoxiden uit hun smerige dieselmotoren. Volgens milieukundigen van de Radboud Universiteit kost dat alleen in Europe 44.000 gezonde levensjaren. Een jaar later koppen de kranten dat medewerkers van de derde bank van Amerika Wells Fargo ongevraagd voor hun bestaande klanten 3,5 miljoen spookrekeningen hebben geopend om hun bonussen op te krikken. Een jaar later blijkt dat de bank uit San Francisco om dezelfde reden honderdduizenden afnemers van een autolening had gedwongen ook een meestal overbodige autoverzekering af te nemen. Ook het witwasschandaal in het derde kwartaal van 2018 bij ING draait om gedupeerde mensen. Toezichthouders DNB en ECB om precies te zijn, wier waarschuwingen en adviezen de grootste bank van Nederland jarenlang in de wind heeft geslagen. En de burgers voor wier belangen zij zich hardmaken, natuurlijk. Want dat het faciliteren van deze witwaspraktijken het vertrouwen in de rechtstaat heeft aangetast en daarmee het belang van alle burgers heeft geschaad, staat vast.

Gelukkig werkt de geschetste causale richting tussen slechte stakeholderrelaties en reputatieschade ook de andere kant op. Als na een reputatieschandaal de relaties met vooral de klanten, medewerkers of kapitaalverschaffers worden hersteld, verbetert de publieksreputatie meestal ook zienderogen. Zo verbetert Ahold eind 2003 de eigen reputatie door beter naar de klanten van met name AH te luisteren en duizenden blijvend in prijs verlaagde producten in de schappen te leggen. Ook de actie ‘het grote voordeel van Albert Heijn’ waarbij bestuursvoorzitter Dick Boer zich in die periode met 40 van zijn managers in het callcentre opsluit om talloze klanten op te bellen zodat ze hun zorgen konden uiten, heeft zeker aan dit herstel bijgedragen. Een ander voorbeeld is ING dat na de val van Lehman Brothers in 2008 veel maatschappelijk krediet verspeelt doordat ze zich met de pet in de hand bij het ministerie van Financiën melden omdat ze vrezen niet zonder het staatsinfuus te kunnen overleven. De kersverse bestuursvoorzitter Jan Hommen brengt de bank met het gelijkluidende veranderprogramma back to basics. Hij organiseert honderden luistersessies in het gehele land met medewerkers en klanten en is daar zelf ook regelmatig bij aanwezig.

Een goede reputatie kun je alleen bij je stakeholders verdienen

Op basis van de uitkomsten hiervan stelt hij de zogeheten Gouden Regels op die omschrijven waar al hun producten en diensten aan moeten voldoen, zodat de klanten voortaan precies weten wat ze van ING mogen verwachten. Deze hersteloperatie verdient een plekje in de studieboeken, want hij heeft het vertrouwen in ING significant en aantoonbaar verbeterd.

Een goede of slechte reputatie komt kortom dus voort uit de wijze waarop organisaties hun stakeholders behandelen. En de vertrouwenscrisis is in feite een relationele crisis tussen organisaties en hun in- en/of externe stakeholders. Sturen op alignment leidt niet tot cosmetische veranderingen, maar pakt de vertrouwenscrisis bij de wortel aan. Inderdaad, een goede reputatie kun je niet managen of kopen, maar alleen verdienen… bij je stakeholders!

Dat steeds meer grote organisaties niet meer voor de publieksprijs maar naar alignment van hun eigen stakeholders streven, brengt hen back to basics: zoveel mogelijk toegevoegde waarde creëren voor met name de klanten, maar ook voor de medewerkers, leveranciers, kapitaalverschaffers en lokale communities. Juist van deze stakeholders is hun succes en voortbestaan immers afhankelijk. Als klanten hun geld naar de concurrent brengen, de medewerkers hun carrière bij de buren voortzetten, leveranciers hun bestelbusjes en vrachtwagens elders uitladen, lokale communities alle democratische en ondemocratische middelen inzetten om hen het werken en groeien onmogelijk te maken en als investeerders en beleggers hun geld terugeisen of collectief hun aandelen dumpen, verliest elke onderneming immers zijn bestaansrecht en houdt hij uiteindelijk op te bestaan.

Individuen en groepen die géén geld in het laatje brengen, zoals journalisten, ambtenaren, toezichthouders, vakbondsbestuurders, analisten en andere zogeheten secundaire stakeholders, spelen in de vertrouwenssymfonie eveneens een deuntje mee. Het succes en de overleving van organisaties is ook van hún steun afhankelijk, omdat zij de reputatieversterkers zijn. In de meeste gevallen behartigen de secundaire stakeholders de belangen van de primaire. Dus als organisaties hun primaire stakeholders positief verrassen of hun belangen juist met voeten treden, brengen de secundaire stakeholders dit goede of slechte gedrag in 4D bij hun achterban en het brede publiek onder de aandacht en verbetert of verslechtert hun reputatie zienderogen. Maar ook omdat zij bij uitstek een adviserende rol kunnen en willen spelen bij de verbetering van het waardecreatieproces of omdat organisaties om andere redenen van hen afhankelijk zijn, is het verstandig ook met hen wederzijds-lonende relaties op te bouwen.

Back to basics met de focus op ‘relaties’ en ‘wederzijdse lonendheid’ (win-win) brengt het reputationeel, financieel en maatschappelijk organisatiesucces onder dezelfde noemer, want als organisaties, zoals Edward Freeman dat noemt gaan ‘managen voor hun stakeholders’ presteren ze over de gehele linie beter. Wanneer ze zich gaan verdiepen in de behoeften, wensen en verwachtingen van hun primaire stakeholders en er vervolgens in co-creatie met hun secundaire stakeholders alles aan doen om hun verwachtingen niet alleen te matchen, maar zelfs te overtreffen, worden ze maatschappelijk, reputationeel én financieel succesvoller. Het stakeholderparadigma dwingt organisaties zichzelf ook enkele existentiële vragen te stellen, zoals: ‘Voor wie doen we het eigenlijk?’ en ‘Waartoe zijn wij als organisatie op aarde?’. En als ze hierop bevredigende antwoorden hebben geformuleerd en een inspirerende purpose hebben geformuleerd, kunnen ze voor en met hun stakeholders gaan excelleren in datgene waartoe ze op aarde zijn.

De strijd om het overleven wordt de komende jaren op het terrein van de stakeholderrelaties beslecht. De enige manier om het geschonden vertrouwen te herwinnen en in control te zijn over alle reputatierisico’s is door de verwachtingen van vooral de primaire stakeholders, zoals de klanten, medewerkers en kapitaalverschaffers, overtuigend en liefst bij voortduring in te lossen. En de organisatie die ze in samenwerking met de secundaire stakeholders en in lijn met haar purpose of merkbelofte ook nog consequent overtreft, wordt reputatiekampioen. Op zich een interessante conclusie die veel aanknopingspunten biedt voor het stroomlijnen van het reputatie-, stakeholder- en CSR-beleid, maar Edward Freeman trok hem elf jaar geleden al in Managing for Stakeholders. Niemand twijfelt aan het nut en de noodzaak van deze relationele aanpak van de vertrouwenscrisis.

Het verhogen van de omgevings-sensitiviteit is een van de grootste uitdagingen van de 21e Eeuw

En daarvoor moeten we ons diepgaand in de behoeften, wensen en verwachtingen van onze stakeholders gaan verdiepen. Omdat de buitenwereld steeds veeleisender en assertiever wordt, zijn we het erover eens dat het verhogen van de omgevingssensitiviteit een van de grootste uitdagingen is waar de 21e Eeuw bestuurders en managers voor plaatst. Maar de praktijk van het marktonderzoek en mijn analyses wijzen uit dat er van dit loffelijk streven nog veel te weinig terechtkomt. Zoals je in het volgende hoofdstuk leest, gaat er bij het inschatten van de behoeften, wensen en verwachtingen nog voortdurend vanalles mis, zodat het wantrouwen eerder toe- dan afneemt. En dat is goed beschouwd ook niet zo vreemd, want hierbij lopen we tegen de grenzen van onze psychologische mogelijkheden aan.

Wordt vervolgd.

Henk Noort

Omdat ik niet alleen wil ‘zenden’, maar ook ‘ontvangen’ nodig ik je hartelijk uit jouw goede of slechte ervaringen op het gebied van corporate empathie met mij te delen. Als dank voor jouw bijdrage ontvang je een gesigneerd exemplaar van Corporate Empathie dat in 2019 bij AUP verschijnt.

Henk@stakeholderslab.nl

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *